Partnerzy portalu

Kto może zostać dyrektorem szkoły lub przedszkola? Resort szykuje zmiany

 • AKC
 • 7 listopada 2022 - 15:25
Kto może zostać dyrektorem szkoły lub przedszkola? Resort szykuje zmiany
Projekt rozporządzenia jest konsekwencją sierpniowych zmian w ustawie Karta Nauczyciela (fot.shutterstock)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
 • Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian polegających na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 • Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela zmniejszeniu uległa liczba stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy.
 • Nowelizacja przepisów skutkuje licznymi zmianami dotyczącymi wymagań wobec osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach. 

Projekt rozporządzenia przewiduje uchylenie przepisów umożliwiających zajmowanie przez nauczyciela kontraktowego stanowiska kierownika szkoły polskiej, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP.

Czytaj też: Podstawy programowe do m.in. biznesu i zarządzania trafiły do konsultacji

Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, od dnia 1 września 2022 r. w systemie awansu zawodowego nauczycieli nie funkcjonuje już stopień nauczyciela kontraktowego (obecnie funkcjonują dwa stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany). Zatem, zgodnie z projektem rozporządzenia, stanowisko:

 • dyrektora szkoły polskiej,
 • wicedyrektora lub kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek,
 • wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej

- będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie - jak dotychczas - nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany.

Co najmniej bardzo dobra ocena pracy

Konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy Karta Nauczyciela jest również uchylenie przepisów przewidujących obowiązek posiadania przez nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku odpowiednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.

W związku z powyższym projekt rozporządzenia przewiduje, że stanowisko:

 • dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze inne w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek,
 • dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej

- będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed odpowiednio przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.

Zmiany w wymaganiach dla dyrektora szkoły polskiej

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika także z konieczności określenia wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska wicedyrektora szkoły polskiej.

Stanowisko wicedyrektora szkoły polskiej będzie mogło być utworzone w szkole polskiej, w której zorganizowano co najmniej jeden oddział dziecięcy dla dzieci od 3 do 6 lat, umożliwiający naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych.

Czytaj też: Największy kryzys kadrowy w oświacie dopiero przed nami

Możliwość utworzenia ww. stanowiska jest przewidziana w procedowanym obecnie projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, stanowisko wicedyrektora szkoły polskiej będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne;
 • ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;
 • posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5-11 rozporządzenia.

Stanowisko to będzie mógł zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne oraz

- posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz

- spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5–11 rozporządzenia.

Przepisy przejściowe wynikające z noweli ustawy

Mając na względzie, że od dnia 1 września 2022 r. w systemie awansu zawodowego nie jest już przewidziany stopień nauczyciela kontraktowego, a nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali ten stopień, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według dotychczasowych przepisów, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r., w § 2 projektu rozporządzenia zawarto przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2027 r., stanowisko:

 • dyrektora i wicedyrektora szkoły polskiej,
 • wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownicze inne niż wymienione w § 1-9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

- będzie mógł zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia pozostałe niezbędne wymagania określone w rozporządzeniu.

Zmiany wynikające z odstąpieniu od dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

Ponadto z uwagi na to, że z dniem 1 września 2022 r. weszły w życie zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polegające na odstąpieniu od dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przepisy przejściowe, które umożliwiają określonym grupom nauczycieli ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego na dotychczasowych zasadach, w projekcie rozporządzenia przewidziano również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy będzie uznawane:

 • 1) w przypadku stanowiska dyrektora - również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy (§ 2 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia);
 • 2) w przypadku stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego innego niż wymienione w § 1-9 i § 10 rozporządzenia - również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego (§ 2 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia).

TAGI
KOMENTARZE8

 • Nauczyciel 2022-11-15 13:19:02
  Do Co raz glupiej: nie byliby ani lepsi ani gorsi od sporej części miłościwie panujacych obecnie w szkołach.
 • Co raz glupiej 2022-11-13 14:27:38
  Od teraz tylko ksiadz lub proboszcz:)
 • Ekonomia 2022-11-08 07:22:19
  Do tak to jest: to półprawda bo - Art. 97. Pr. oswiat. [Utworzenie stanowiska wicedyrektora] 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub i...nne stanowiska kierownicze. - Jeśli więc udało się dyrektorowi przekonać organ prowadzący, że jest potrzeba zatrudnienia kolejnego wicedyrektora to ten niech pracuje w szkole a nie włóczy się w godzinach pracy na dodatkowym etacie. To są pieniądze publiczne i powinny być z większym rozmysłem wydawane a nie koleżanka koleżance robi przysługę.  rozwiń

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!