Partnerzy portalu

Projekt rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli trafił do konsultacji

Projekt rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli trafił do konsultacji
Rozporządzenie ministra edukacji ma wejść w życie 1 września 2022 r., tj. wraz z wejściem w życie nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli ( fot.gov.pl)
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zaproponowano w nim szczegółowe kryteria i tryb oceny pracy, a także opisano tryb postępowania odwoławczego od wydanej oceny.
 • Projektowane rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli to konsekwencja czerwcowej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, wprowadzającej m.in. zmiany w awansie zawodowym nauczycieli i w ocenie ich pracy.
 • Nowelizacja trafiła do Senatu.
 • Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2022 r., tj. wraz z wejściem w życie nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta nauczyciela, liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Zlikwidowane zostaną dwa stopnie awansu: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. W systemie - zamiast czterech stopni - będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i - tak jak obecnie - nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po czterech latach pracy. W tym okresie przez trzy lata i dziewięć miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale "przygotowanie do zawodu".

W związku z wprowadzeniem okresu przygotowania do zawodu zmienią się zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem. Przez pierwsze dwa lata będzie on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Czytaj też: Dłuższa droga do zawodu i wyższe wynagrodzenie. Rząd za zmianami w Karcie nauczyciela

Nauczyciel, który w ciągu sześciu lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka będzie mogła zostać zawarta więcej niż jeden raz.

Ocena pracy nauczyciela będzie mogła być przeprowadzona na wniosek nauczyciela, a także z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli kuratora oświaty.

Za spełnienie kryteriów nauczyciel będzie mógł otrzymać punktację. Od oceny będzie mógł się odwołać (fot. unsplash)
Za spełnienie kryteriów nauczyciel będzie mógł otrzymać punktację. Od oceny będzie mógł się odwołać (fot. unsplash)

Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela

W projekcie rozporządzenia określono szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela. W uzasadnieniu podano, że chodzi o "konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli, jednolitości i porównywalności ocen pracy nauczycieli oraz rzetelności, obiektywności i sprawności dokonywania tych ocen".

W projekcie rozporządzenia określono szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela. Kryteria te zostały podzielone na: obowiązkowe (9 kryteriów) i dodatkowe (15 kryteriów).

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w konwencji o prawach dziecka, ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 • współpracę z innymi nauczycielami;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego; współpracę z rodzicami.

Kryterium dotyczące współpracy z rodzicami nie będzie brane pod uwagę przy ocenie nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych, w kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub w placówce doskonalenia nauczycieli.

Czytaj też: Będą "zdecydowanie wyższe" podwyżki dla początkujących nauczycieli

Ze względu na różnorodność stanowisk nauczycielskich, odmienną specyfikę pracy w różnych typach szkół i predyspozycje nauczyciela dokonujący oceny dyrektor szkoły i oceniany nauczyciel będą wskazywali dodatkowo po jednym kryterium oceny pracy spośród kryteriów dodatkowych.

Kryteria dodatkowe obejmują:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem; analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego; udział w przeprowadzaniu egzaminów; podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
 • realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów; umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
 • przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;
 • współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne opiekuńczej;
 • inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Przy ocenie pracy nauczycieli religii dyrektor szkoły powinien dodatkowo uwzględnić ocenę merytoryczną ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

Ocena w oparciu o kryteria 

Za spełnienie kryteriów nauczyciel będzie mógł otrzymać: od 0 do 30 punktów - w przypadku obowiązkowego kryterium obejmującego poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; od 0 do 5 punktów - w przypadku pozostałych obowiązkowych kryteriów i dodatkowych kryteriów.

Nauczyciel będzie mógł maksymalnie otrzymać 80 punktów. Jeśli otrzyma od 90 proc. maksymalnej liczby punktów i powyżej uzyska ocenę wyróżniającą; 75 proc. maksymalnej liczby punktów i powyżej - ocenę bardzo dobrą; 55 proc. maksymalnej liczby punktów i powyżej - ocenę dobrą; poniżej 55 proc. maksymalnej liczby punktów - ocenę negatywną.

Czytaj też: 9 priorytetów polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Wśród nich nauka łaciny

Od oceny będzie można się odwołać. W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowy tryb postępowania odwoławczego. Szczegółowo określono też kryteria oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2022 r., tj. wraz z wejściem w życie nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli.

TAGI
KOMENTARZE5

 • Polecam 2022-07-18 15:33:10
  Do ECH: sprawdź to się przekonasz.
 • ECH 2022-07-15 23:29:06
  Taki cyrk to w każdym zawodzie? Wymagania z kosmosu, a zapłata beznadziejna.
 • Mario 2022-07-14 22:49:48
  ja się pytam co za debil to wymyśla?

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!