PARTNER PORTALU
 • BGK

Reforma oświaty: Unia Metropolii Polskich wypytuje minister Zalewską

 • AW    19 stycznia 2016 - 10:59
Reforma oświaty: Unia Metropolii Polskich wypytuje minister Zalewską
W spotkaniu z szefową MEN wzięli udział samorządowcy z m.in. Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Białegostoku, Szczecina, Rzeszowa, Poznania i Lublina (fot.men.gov.pl)

• Likwidacja godzin karcianych, miejsca w przedszkolach – to niektóre tematy, poruszone na spotkaniu szefowej MEN z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich.
• Samorządowcy z największych miast dzielili się obawami dotyczącymi reformy systemu oświaty.
• Anna Zalewska zaprosiła samorządowców do udziału w ogólnopolskich konsultacjach społecznych nad zmianami w systemie oświaty.
Anna Zalewska wzięła udział w spotkaniu Komisji Edukacji Unii Metropolii Polskich, które odbyło się w Warszawie. Tematami spotkania z samorządowcami największych polskich miast, odpowiedzialnymi za obszar edukacji były m.in. modyfikacja systemu finansowania edukacji, wzmocnienie roli kuratora oraz realizacja zadań z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

– Niemal wszystkie zmiany w edukacji podyktowane są niżem demograficznym. W najbliższych latach do systemu będzie trafiać od 60 do 100 tysięcy mniej dzieci, niż do tej pory. Musimy się do tego wspólnie przygotować – apelowała do samorządowców Anna Zalewska.

W trakcie spotkania dyskutowano także m.in. o obawach samorządów dotyczących rzekomego braku miejsc w przedszkolach dla trzylatków, zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz propozycjach zmian w Karcie Nauczyciela – likwidacji tzw. „godzin karcianych”.

Szefowa MEN poinformowała, że z analiz MEN wynika, że w związku z przywróceniem obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich, nie powinno zabraknąć miejsc w przedszkolach.

– Ponadto, w budżecie na 2016 r. zarezerwowano 84 mln zł na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – przypomniała Minister Edukacji.

Jeszcze dwa lata temu, w roku szkolnym 2013/2014, liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym była wyższa od obecnej o 156 tys. dzieci (12%), mimo, że odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym systematycznie wzrasta. Obecnie liczba wolnych miejsc w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego (ok. 50 tys.) oraz liczba potencjalnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (ponad 300 tys., tj. o ponad 100 tys. więcej niż obecnie) pozwala na stwierdzenie, że możliwości objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat są znaczne.

Szefowa MEN uzasadniała także przygotowaną przez ministerstwo nowelizację Karty Nauczyciela.

– W tej chwili zmiany dotyczą wyłącznie kwestii godzin karcianych. Ich wprowadzenie stworzyło fikcję i nadmierną biurokratyzację, upokarzało nauczycieli – powiedziała.

Minister Edukacji Narodowej uspokajała samorządowców, że sposób wprowadzania zmian w systemie oświaty i same zmiany nie wpłyną na ich lokalne finanse. Poruszono także temat ewentualnych zmian w strukturze szkół.

– Wszystkie badania wskazują, że szkoły wyższe są niezadowolone z poziomu wykształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Liceum ogólnokształcące w polskim systemie przestało istnieć, a jest jedynie kursem przygotowującym do matury. Każda zmiana systemu będzie z Państwem przedyskutowana – zadeklarowała szefowa MEN.

Jednocześnie minister Anna Zalewska zaprosiła samorządowców do udziału w ogólnopolskich konsultacjach społecznych nad zmianami w systemie oświaty.

Unia Metropolii Polskich jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli 12 największych miast Polski. Jej celem jest wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych oraz wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)
FORUM TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE
Ze względu na ciszę wyborczą komentowanie zostało wyłączone.

 • bisacodyl, 2016-02-10 09:27:02

  SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Robert Hałabis (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Małgorzata Olejowska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie... w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany Uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] marca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały UZASADNIENIE Rada Gminy Międzyrzec Podlaski w dniu 4 lipca 2014 r., powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.,) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), podjęła uchwałę nr XLVII/299/14 zmieniającą uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 r. Zgodnie z § 1 wskazanej uchwały, ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci 6, 5, 4 lub 3 letnich w ilości 25 godzin. W § 2 uchwały, jej wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski, natomiast w § 3 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi złożonej przez Wojewodę Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Organ nadzoru zarzucił skarżonej uchwale, że została ona podjęta z przekroczeniem granic delegacji ustawowej wynikającej z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela oraz z rażącym naruszeniem art. 42 ust. 3 tej ustawy. Wojewoda Lubelski podniósł, że analiza normy kompetencyjnej zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy prowadzi do wniosku, że wyliczenie w niej zawarte posiada charakter katalogu zamkniętego. Rada zatem, na podstawie tego upoważnienia, została umocowana do określenia obowiązkowego wymiaru zajęć tylko i wyłącznie tych nauczycieli, o których w nim mowa. Nie ma natomiast kompetencji do rozszerzania tego katalogu o inne podmioty niewymienione w przepisie ustawy. Ustawodawca w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, do którego odwołuje się powyższy zapis, określił obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, różnicując czas pracy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach różnych typów szkół. Przy czym pod pojęciem nauczycieli rozumie się zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1. Co do zasady, pensum tygodniowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach różnych typów zostało unormowane przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela. Natomiast pozostałym nauczycielom, niewymienionych w tym przepisie typów szkół lub placówek, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli określa organ prowadzący szkołę lub placówkę (stosownie do art. 42 ust. 7 pkt 3 tego przepisu). Jednocześnie art. 42 ust. 3 ustawy reguluje pensum tygodniowe dla nauczycieli pracujących z dziećmi zarówno 6-letnimi, jak i dziećmi młodszymi, różnicując liczbę godzin pracy w zależności od wieku dzieci, odpowiednio: do 22 godzin z 6-latkami oraz 25 godzin z młodszymi dziećmi. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Międzyrzec Podlaski przedmiotową uchwałą sprzecznie z uregulowaniem zawartym w ustawie, to jest w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustaliła w § 1 obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 6, 5, 4 i 3 latków w liczbie 25 godzin tygodniowo, podwyższając tygodniowe pensum dla nauczycieli dzieci 6-letnich, zaś w odniesieniu do nauczycieli 5, 4 i 3 latków, powielając istniejące uregulowanie ustawowe. Wskazani w uchwale Nr XLVII/299/14 nauczyciele grupy mieszanej dzieci sześcioletnich, pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich, którzy bezsprzecznie są nauczycielami przedszkoli, nie mieszczą się w dyspozycji art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, dla których organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Nauczyciele tacy należą bowiem do kategorii nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w którym to została ustalona tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wojewoda Lubelski konkludując stwierdził, że uchwała Nr XLVII/299/14 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski podjęta została z rażącym naruszeniem prawa, bowiem organ stanowiący przekroczył delegację ustawową wynikająca z regulacji art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, wobec czego wniósł o stwierdzenie jej nieważności.  rozwiń
 • w.potega@neostrada.pl, 2016-01-20 09:52:20

  Wywód martina jest sensowny. Narzekanie uczelni na maturzystów jest odwracaniem uwagi szkół wyższych od kiepskiej jakości ich pracy. Nie zmiany dla zmian są potrzebne, lecz wzrost jakości edukacji (także w szkolnictwie wyższym), prowadzący do wzrostu poziomu zarobków Polek i Polaków. Oczekujemy od u...czelni patentów i innych wskaźników nowatorstwa, a od szkół zaciekawiania uczeniem się każdego z uczniów, przy uwzględnieniu różnych rozwojowych potencjałów. Trzeba skończyć z urawniłowką, czego zewnętrznym przejawem są testy. Nie są nam potrzebne chodzące encyklopedie wybranej wiedzy. Potrzebni są nam efektywnie funkcjonujący młodzi ludzie na światowym rynku w XXI wieku. Struktura oświaty w Polsce jest dość dobra. Gorzej jest z odczytywaniem i wspieraniem zindywidualizowanych potrzeb uczniów oraz ze związkami uczelnianych wykładowców z gospodarką. W sumie problem jest w kadrach i w stymulowaniu jakością pracy szkół każdego szczebla.  rozwiń
 • martin, 2016-01-19 22:11:12

  Nie chce mi się czytać, ani słuchać na temat niemożliwości przygotowania licealistów do studiowania.Że liceum to jakiś kurs. To, co było w I LO, jest w gimnazjum i dość dobrzy uczniowie przychodzą dzisiaj z dużo większą wiedzą, niż kiedy było 8+4.Tylko kogo dzisiaj bierzemy do tych liceów, a następn...ie na studia? Prywatne uczelnie nie patrzą na wyniki matury i świadectwo, tylko na kasę. Następna sprawa to przyjmujmy do liceów i tych słabszych, ale podzielmy je na zawodowe i ogólne ( nazwa nie ma znaczenia). Słabsi w zawodowych- przygotowanie do szkoły policealnej. Dlaczego od razu mają najczęściej dziewczyny kończyć technika, np. ekonomiczne i sprzedawać po nich w sklepie. Nie lepiej skończyć LO zawodowe i dopiero wybrać zawód z całej gamy szkół policealnych?  rozwiń

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.