Partnerzy portalu

Rodzice otrzymają więcej pieniędzy za dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkoły

Rodzice otrzymają więcej pieniędzy za dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkoły
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022
Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, który wprowadza przepis określający kryteria ustalania kosztów przejazdu uprawnionego dziecka z niepełnosprawnościami do przedszkola lub szkoły w przypadku gdy ten organizują jego rodzice lub opiekunowie we własnym zakresie. Jeśli ustawa wejdzie w życie w proponowanym kształcie, gminy będą musiały indywidualnie wyliczać koszt transportu dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • Projekt zakłada zwrot przez gminy rzeczywistych, a nie symbolicznych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły bądź przedszkola.
 • Wprowadzony zostanie algorytm nakazujący liczenie kosztów według rzeczywistych przejeżdżanych odległości i aktualnych cen paliwa.
 • Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ma szansę wejść w życie już pod koniec października.

Połączone komisje sejmowe - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nie miały żadnych oporów przed przyjęciem zmian nowelizacyjnych do ustawy – Prawo oświatowe zaproponowanych przez grupę senatorów. Pierwsze czytanie odbyło się szybko i bez utarczek słownych, a projekt przyjęta z drobnymi tylko poprawkami. 

Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie do ustawy - Prawo oświatowe przepisów określających kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły lub przedszkola, a tym samym realizacja  postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (sygn. akt S 1/17), nakazującego uregulowanie kwestii zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i opiekuna do placówek oświatowych.

Potrzeba zmiany

Zgodnie z przepisami art. 32 i 39 Prawa oświatowego gmina jest zobowiązana do zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub przedszkola, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia. Jeśli zaś przejazd ten i opiekę zapewniają rodzice (lub prawni opiekunowie), to gmina zobowiązana jest do  zwrotu poniesionych przez nich kosztów na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli.

Problem w tym, że obecnie obowiązujące przepisy nie określają sposobu wyliczania tych stawek, dlatego umowy podpisywane przez rodziców lub opiekunów z władzami gmin nie były dla nich korzystne i często nie rekompensowały kosztów faktycznie przez nich ponoszonych. Obecnie ma się to się zmienić.

Jest sposób liczenia kosztów

Senatorowie zaproponowali wprowadzenie do Prawa oświatowego artykułu 39a, a w nim wzoru, który uniemożliwia dowolność w zakresie ustalania kwoty do zwrotu. Według projektu zwrot kosztów jednorazowego przewozu ma odpowiadać iloczynowi liczby przejechanych kilometrów (litera „a” w poniższym wzorze) drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem [pomniejszonej o liczbę kilometrów  (litera b) przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa wyżej) i średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (c) oraz średniego zużycia paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu (według danych producenta pojazdu (d)].

Koszt przejazdu ma być wyliczany według wzoru: koszt=(a-b)*c*d/100.

Zaproponowany artykuł stanowi również, że powyższy zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami; umowę tę wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice; a także, że powyższy wzór służy do ustalenia wysokości zwrotu w przypadku gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

Zwrot również dla wybranych uczniów szkół ponadpodstawowych 

W trakcie posiedzenia połączonych komisji posłowie nie mieli wątpliwości co do konieczności wprowadzenia zmian nowelizacyjnych w tym zakresie. W dyskusji podano w wątpliwość jedynie to, czy samego algorytmu wyliczania tych kosztów nie można by zastąpić stawką kilometrową. Ale ten pomysł nie znalazł uznania posłów. Przegłosowane natomiast zostało wprowadzenie dodatkowego art. 2a, zgodnie z którym przepis ten będzie obowiązywał również rodziców lub opiekunów prawnych dowożących uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, uczęszczających do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia (art. 3 nowelizacji).

Szybka legislacja

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zatem jeśli nowelizacja zostanie uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu 11-13 września, to przy założeniu braku sprzeciwu ze strony Senatu i Prezydenta RP ma szanse wejść w życie na przełomie września i października. Na jej podstawie rodzice, którzy mają już zawarte takie umowy z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, będą mogli je wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie powyższej nowelizacji.      

TAGI
KOMENTARZE85

 • Zuza 2023-03-07 20:01:34
  Tak,zwrot przysługuje od 5 roku życia.
 • Zadłużony 2023-03-07 16:33:06
  Czy zwrot za dowóz dziecka podlega egzekucji komorniczej?
 • Kama 2023-02-10 23:01:18
  Witam czy jak dziecko w czasie ferii ma zajęcia specjalistyczne (opinia i orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania) to gmina też powinna zwrócić za koszty dowozu?

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!