Partnerzy portalu

Szybszy awans i podwyżki dla nauczycieli. Ministerstwo przedstawiło szczegóły

Szybszy awans i podwyżki dla nauczycieli. Ministerstwo przedstawiło szczegóły
Przemysław Czarnek (fot. twitter.com/MEiN_GOV_PL)
Zwiększenie pensum, skrócona ścieżka awansu zawodowego, a także podwyżki – takie m.in. propozycje padły ze strony MEiN podczas spotkania kierownictwa resortu ze związkami zawodowymi i korporacjami samorządowymi.
 • MEiN proponuje zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech - likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego - i w ich miejsce wprowadzenie jednego.
 • Proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, ustalanego na podstawie kwoty bazowej: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140 proc., dla nauczyciela mianowanego - 181 proc., a dla nauczyciela dyplomowanego - 219 proc. kwoty bazowej.
 • Resort proponuje, aby stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2022 r. wynosiły dla nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - 4950 zł (wzrost o 1412 zł), dla nauczyciela mianowanego - 6400 zł (wzrost o 1306 zł), nauczyciela dyplomowanego - 7750 zł (wzrost o 1240 zł).

W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwa spotkanie zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas niego minister Przemysław Czarnek i wiceministrowie Dariusz Piontkowski i Marzena Machałek przestawili propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, dotyczące takich obszarów, jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.

Zmniejszenie liczby stopni awansu

MEiN proponuje zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech - likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego - i w ich miejsce wprowadzenie jednego.

MEiN proponuje m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego. Proponuje zlikwidowanie stopnia stażysty i nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel wchodzący do zawodu będzie przechodził następującą ścieżkę rozwoju: okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy), nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany.

Zgodnie z propozycją wprowadzony zostanie wystandaryzowany zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny po okresie wprowadzenia do zawodu. Zdanie egzaminu będzie warunkiem otrzymania przez nauczyciela mianowania.

Resort proponuje odbiurokratyzowanie ścieżki awansu zawodowego, rezygnację ze staży, planów rozwoju i sprawozdań. W zamian za to ma być położony większy nacisk na umiejętności praktyczne nauczycieli.

MEiN proponuje też umożliwienie nauczycielom dyplomowanym zdobycie dwóch specjalizacji zawodowych (dodatek do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji).

Zachowane zostaną rozwiązania dotyczące uzyskania tytułu honorowego profesora oświaty. Nauczyciel kontraktowy w okresie przejściowym będzie miał możliwość szybszego uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ustalane zostaną przypadki, w których wymagana będzie określona ocena pracy: przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej, przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.

W rozporządzeniu określone zostaną szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela, odnoszące się do kryteriów głównych wskazanych w ustawie.

Zmiany w wynagrodzeniu

Proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140 proc., dla nauczyciela mianowanego - 181 proc., a dla nauczyciela dyplomowanego - 219 proc. kwoty bazowej.

Resort proponuje, aby stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2022 r. wynosiły dla nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - 4950 zł (wzrost o 1412 zł), dla nauczyciela mianowanego - 6400 zł (wzrost o 1306 zł), nauczyciela dyplomowanego - 7750 zł (wzrost o 1240 zł).

Proponuje także rezygnację z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli, ze składania sprawozdań oraz zlikwidowanie dodatku uzupełniającego. W zamian proponuje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ułatwiających osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia przez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli.

MEiN proponuje zobowiązanie samorządy do uchwalania regulaminów wynagradzania, nie rzadziej niż raz na trzy lata, a także pozostawienie RIO uprawnień kontrolnych w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki nie będą regulowane w drodze rozporządzenia, lecz będą wynikały wyłącznie z ustawy. Każdorazowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będzie powodował automatycznie wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o taki sam procent.

W przypadku nauczycieli mających tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą stanowiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego - 81 proc., nauczyciela mianowanego - 71 proc., nauczyciela dyplomowanego - 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 4010 zł, nauczyciela mianowanego - 4540 zł, nauczyciela dyplomowanego - 5040 zł.

Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia - zgodnie z propozycją MEiN - określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia. Stawki dodatków obowiązujące u danego organu prowadzącego będzie określał sam organ prowadzący, z uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych.

Zgodnie z propozycją samorządy będą uchwalały regulaminy wynagradzania nie rzadziej niż raz na trzy lata.

MEiN proponuje też wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej (dwie stawki dodatku w zależności od tego, czy nauczyciel ma jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej).

Ustalenie wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie (300 zł), niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako procent od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

Przesunięcie środków wypłacanych dotychczas na świadczenia na start przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

Przejście od 2023 r. do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli.

MEiN podaje, że obecnie średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3538 zł. Od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 1412 zł i będzie wynosiło 4950zł.

Nauczyciel kontraktowy obecnie ma 3927 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 1023 zł i będzie wynosiło 4 950 zł.

Nauczyciel mianowany ma obecnie kwotę 5094 zł wynagrodzenia średniego, od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 1306 zł i będzie wynosiła 6400 zł.

Nauczyciel dyplomowany - jego wynagrodzenie średnie wynosi obecnie 6510 zł. Proponujemy, aby przeciętne wynagrodzenie wzrosło od 1 września 2022 r. o 1240 zł i wynosiło 7750 zł.

Resort podaje, że obecnie pensja zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi 2949 zł. Od 1 września 2022 r. wzrośnie o 1061 zł i będzie wynosiła 4010 zł. Nauczyciel stażysta ma obecnie 3034 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od września 2022 r. wzrośnie ono o 976 zł i będzie wynosiło 4010 zł.

Nauczyciel mianowany ma obecnie 3445 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 r. wzrośnie ono o 1095 zł i będzie wynosiło 4540 zł. Nauczyciel dyplomowany ma obecnie 4046 zł wynagrodzenia zasadniczego.

Od 1 września 2022 r. wzrośnie o 994 zł i będzie wynosiło 5040 zł.

Nowy wymiar godzin

MEiN proponuje podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). Resort wyjaśnia, że zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, w związku z tym zakłada 3-letni okres przejściowy, dający możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Resort proponuje też doprecyzowanie sposobu rozliczania czasu pracy nauczycieli przez wprowadzenie limitów czasu dostępności w szkole nauczycieli poza pensum, które dla nauczycieli pracujących w szkole wynosi 18 godzin tygodniowo oraz zróżnicowane ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Zgodnie z propozycją do godzin dostępności wliczane będą: spotkania z rodzicami, czas na indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas np. dyskotek, rady pedagogiczne.

Zajęcia i czynności realizowane w ramach dostępności w szkole nauczyciela będą rejestrowane na bieżąco (np. wraz z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych) i rozliczane np. w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy.

MEiN proponuje, by nauczyciel tablicowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

 

TAGI
KOMENTARZE67

 • Kasia 2021-09-25 07:55:58
  Do Mao: MAO "nauczycielom było NAJLEPEIJ na początku transformacji" pewnie dlatego tak protestowali w 91, 92 a w 93 był potężny strajk, czyli potwierdzasz, że nauczyciele zawsze protestują i strajkują dla zasady. Ten ostatni pewnie też się odbył bo nauczycielom było za dobrze. To minist...er robi co może, żeby zapobiec następnym protestom. Coś słabo ktoś Ci tam podpowiada. Spytaj się skoro sam nie potrafisz myśleć, czy ma już ten pomysł jak zróżnicować pensje nauczycieli którzy przykładają się do pracy od tych co się letnią. Ale kogoś kto ma choć trochę pojęcia na temat oświaty.  rozwiń
 • Rodzic 2021-09-24 16:41:14
  Do Mao: dzieciaku weś przykład z polityków i dziennikarzy jak potrafią się zgodnie i kulturalnie bawić razem na imprezie. Pewnie mieli niezły ubaw z takich jak ty. 🤣
 • Edukator 2021-09-24 15:46:14
  Do Mao: uspokuj się zakało.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!