Partnerzy portalu

Nowe prawo zamówień publicznych. Nie wszystkie zmiany są już przesądzone

Do wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych zostały tylko trzy miesiące. Wciąż trwają jednak prace nad jego nowelizacją, wynikającą nie tylko z projektowanych zmian w ustawie o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, ale również z uwag zgłoszonych do projektu tej ustawy podczas konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.
 • Nowe prawo zamówień publicznych będzie nowelizowane, a zmiany będą miały charakter doprecyzowujący.
 • Wiemy, jakie propozycje nowelizacji zostały w konsultacjach i uzgodnieniach odrzucone, a jakie zgłoszone.
 • Rada Ministrów ma przyjąć poprawki w ciągu najbliższych tygodni - tak, by projekt ustawy nowelizującej ustawę o koncesjach i PZP mógł być uchwalony jeszcze w tym roku.  

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, odpowiedzialnego za przebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych, uwagi zgłaszane w czasie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania są w większości związane z potrzebą doprecyzowania projektowanych regulacji: mają charakter porządkujący, uspójniający oraz redakcyjny.

Konieczna korekta

- Projektowane zmiany są wynikiem dialogu, który wraz z UZP prowadzimy z uczestnikami rynku zamówień. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń i warsztatów dotyczących nowego PZP, na których zadawane były pytania i zgłaszane wątpliwości interpretacyjne. Wynikła z tego konieczność doprecyzowania niektórych przepisów. Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim postępowań poniżej progów unijnych, tj. trybu podstawowego, wspomnianego już ograniczenia dopuszczalnej wysokości kar umownych, a także kontroli zamówień publicznych – mówił Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju tuż po zakończeniu konsultacji publicznych projektowanej ustawy.  

Sygnalizował jednocześnie, że największe zainteresowanie wzbudza kwestia ustawowego ograniczenia – do 20 proc. wartości netto umowy – dopuszczalnej wysokości kar umownych przewidzianych w umowach w sprawie zamówień publicznych.

Zob.: Marek Niedużak: Rynek koncesji powinien rozwijać się w sposób naturalny

Uwagi i postulowane zmiany

Dzisiaj wiemy już, o jakie konkretnie uwagi i postulaty chodzi. Z informacji przekazanych nam przez Mariusza Cioska, koordynatora Zespołu ds. Zamówień Publicznych w MR, uwagi merytoryczne, które pojawiały się w pismach kierowanych do ministerstwa, dotyczą m.in.:

 • 1. proponowanego projektowaną ustawą ograniczenia – do 20 proc. wartości netto umowy – wysokości kar umownych przewidywanych umową w sprawie zamówienia publicznego (art. 436 pkt 3 nowego PZP). Uwagi dotyczące zasadności wprowadzenia tego rozwiązania podnosiło wiele podmiotów, m.in. Minister Infrastruktury, Minister Obrony Narodowej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezes Prokuratorii RP, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Wskazano w nich, że wprowadzenie powyższego limitu może ograniczyć swobodę kontraktowania i będzie niekorzystne dla zamawiających. Wprowadzenie ogólnego, określonego procentowo w stosunku do wartości umowy, limitu wysokość kar umownych nie uwzględnia specyfiki poszczególnych umów o zamówienia publiczne i może spowodować wypaczenie istoty kary umownej (odszkodowania umownego).
 • Podmioty zgłaszające uwagi wskazują również na funkcję prewencyjno-represyjną kar umownych, motywującą dłużnika do wykonania określonego świadczenia w oznaczonym terminie, oraz zwracają uwagę na praktykę sektora prywatnego, gdzie powszechnie stosowane limity kar umownych oscylują na poziomie 30-40 proc.;
 • 2. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz sposobów jego wnoszenia – podmioty zgłaszające uwagi postulują wprowadzenie możliwości zwiększenia z 5 proc. do 10 proc. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności dodatkowego uzasadnienia, w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających sektorowych, a także umożliwienie zmiany wysokości zabezpieczenia np. w przypadku zwiększenia wartości netto umowy (art. 452 PZP);
 • Ponadto, w uwagach proponuje się wdrożenie rozwiązania, w którym wykonawca w momencie podpisania umowy byłby zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko na okres realizacji zamówienia, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady. Natomiast zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady zobowiązany byłby wnieść w określonym w umowie terminie, przed upływem terminu realizacji zamówienia;
 • 3. długości trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego – podmioty zgłaszające uwagi postulowały zniesienie 4-letniego ograniczenia trwania umowy również w przypadku umów powtarzających się i ciągłych;
 • 4. kontroli udzielania zamówień publicznych m.in. w zakresie obowiązków nakładanych na zamawiającego w trakcie kontroli. Podmioty zgłaszające uwagi wskazują na niejasność celu, jaki ma być zrealizowany poprzez dodanie ust. 4 w art. 597 PZP, nakazującego zamawiającemu, niezwłocznie po wszczęciu kontroli, poinformowanie organu kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia i udostępnia jej wyników;
 • 5. progu stosowania ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalanego na poziomie 130 tys. zł (wprowadzany art. 4 tej ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r.); w ramach opiniowania oraz konsultacji publicznych niektóre podmioty postulowały zniesienie tego progu, niektóre zaś opowiadały się za jego utrzymaniem.

Według przedstawiciela resortu rozwoju podmioty zgłaszające uwagi do nowych i proponowanych regulacji funkcjonowania zamówień zgłosiły również wiele postulatów zmian w Pzp, dotyczących m.in. ustalania wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, przesłanek wykluczenia wykonawcy, kryteriów oceny ofert, w tym ustalania rażąco niskiej ceny, przeprowadzania konkursu, kontroli udzielania zamówień.

- Najczęściej wnisoki postulaty te związane były ze sposobem funkcjonowania danej branży i skupiały się na rozwiązaniach prawnych najlepiej wpisujących się w jej specyfikę – podkreśla Mariusz Ciosek.

Jeszcze kilka tygodni

Trudno dziś wyrokować, które z tych uwag i postulatów zostaną uwzględnione w projekcie nowelizacyjnym nowego Prawa zamówień publicznych, czyli ustawy, która – przypomnijmy – wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Według Przemysława Grosfelda, zastępcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, w ciągu najbliższych tygodni powinny być zakończone prace na etapie rządowym, a potem prace w Sejmie.

- Myślę, że na pewno w listopadzie już będzie można powiedzieć, co się zmienia – wyjaśnia Przemysław Grosfeld.

Zobacz: Ministerstwo Rozwoju zapowiada nowelizację nowego Prawo zamówień publicznych


Dyskusja na temat zmian w prawie zamówień publicznych była też prowadzona podczas jednego z paneli XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zobacz: Nowe prawo zamówień publicznych wzmocni konkurencyjność i jakość inwestycji

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!