Partnerzy portalu
KOMENTOWANY TEKST

ZMP: Ustawa śmieciowa zawiera kontrowersyjne przepisy i błędy


 • Ani me ani be, 2013-06-09 14:51:54

  Idealnie zbędne jest wszczęcie czytania tej ustawy, bo: Jest a n t y k o n s t y t u c y j n a , albowiem z p r e m e d y t a c j ą sprzeczna jest z art. 64, art. 65 ust. 2 i ust. 4 i art. 228 ust. 1-6 (w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2) Konstytucji RP z 1997 roku. ta tzw. ustawa śmieciowa. Unia Europejska nie jest władna zmienić Konstytucji RP i bynajmniej, co oczywiste, nie zmieniła tejże Konstytucji RP. Zwyczajny ustawodawca RP nie ma prawa zmieniać decyzji Ustrojodawcy RP, a śmieciową tą ustawą b e z k a r n i e zwyczajny ten ustawodawca RP j e d n a k zmienił Konstytucję RP w zakresie c a ł e j ustawy śmieciowej. W Polsce n i e n o r m a l n i e , strukturalnie i instytucjonalnie bowiem utrzymuje się armię bezrobotnych b e z p r a w a d o j a k i e g o k o l w i e k z a s i ł k u. Przeto cząstkę z a l e d w i e spośród tejże armii t r z e b a o d p ł a t n i e zatrudnić do segregacji śmieci ! Tymczasem antykonstytucyjna ta ustawa śmieciowa t a k ż e potwierdza t y l k o wyczerpanie IQ zwyczajnego ustawodawc y RP w t r o s c e o a n t y k o n s t y t u c y j n e rozwarstwienie Narodu Polskiego w aspekcie ekonomicznym , z w ł a s z c z a przez t a j n e , n i e m o r a l n e i n i e e t y c z n e n a g r o d y d l a osób l i t y l k o z kręgu W ł a d z Ustawodawczej i Wykonawczej RP. Oraz w t r o s c e o - contra legem art. 29 (w zw. z art. 9 pkt 1 i art. 11) z w y k ł ej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach p u b l i c z n y c h w y d a t k o w a n i e p r z y m u s o w y c h danin publicznych n a przedsięwzięcia w y b i t n i e k o m e r c y j n e − na podobieństwo u j a w n i o n e g o „ d o t o w a n i a ” z publicznego funduszu c e l o w e g o koncertu Madonny. Skoro IQ zwyczajnego ustawodawcy RP rozporządzenie UE w sprawie śmieci władne jest jedynie tylko przerzucić na n i e o d p ł a t n ą i p r z y m u s o w ą p r a c ę p o s z c z e g ó l n y c h Członków N a r o d u Polskiego w zakresie s e g r e g o w a n i a ś m i e c i to takie IQ powinno być w ł a d n e także o g ł o s i ć zgaszenie światła. Albowiem Naród Polski d o s k o n a l e poradzi Sobie b e z p r z e s z k o d y w postaci c i ę ż a r u takiego IQ , które n i e u s t a n i e o d 4 czerwca 1989 r o k u z a l e g a . M a k i a w e l i c z n i e przeciwko znacznej części n i e ś w i a d o m y c h Członków Narodu Polskiego zdobyte deklaracje co do ewentualnie b e z p ł a t n e j i p r z y m u s o w e j p r a c y w przedmiocie s e g r e g a c j i ś m i e c i n i e w y w o ł a ł y ż a d n y c h k o n s t u y c y j n y c h s k u t k ó w p r a w n y c h , przy tym, o ile wobec tego makiawelizmu w zbiorowym pozwie t e j ż e części Członków Narodu Polskiego z a podstawę prawną nie wystarczy s a m art. 64 Konstytucji RP, to m u s i wystarczyć art. 87 ust. 1 (w zw. z art. 178 ust. 1) Konstytucji RP, g d y ż autonomiczna ta norma Konstytucyjna postanowiła, że zwykła ustawa - Kodeks cywilny z 1964 roku n i e jest aktem prawnym wyższego rzędu n i ż Konstytucja RP. N a t o m i a s t do TK w interesie zajętych za samorządowe gminne władze RP do TK złożony przez contra legem art. 175 i art. 181 Konstytucji RP n i e z a l e ż n y - jak to publicznie ogłosił Miller L. - s ą d SLD wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP śmieciowej tej ustawy z u p e ł n i e, z p r z y c z y n bowiem f i n a n s o w y c h , n i e interesuje Członków Narodu Polskiego a n i o b y w a t e l i polskich, o których w y ł ą c z n i e w fazie dochodzenia z G d y n i do k o r y t a ów Miller nie omieszkał napomknąć. Członków Narodu Polskiego w c a l e nie interesuje projekt PIS ustawy (śmieciowej), który w trosce o interes zajętych za władze gmin, którzy - co do zasady – niczym się p r z e c i e ż nie różnią od zajętych za Władze Ustawodawczą i Wykonawczą RP. Albowiem to Członkowie Narodu Polskiego będą płacić za złamanie przez zwyczajnego ustawodawcę RP Konstytucji RP w formie c a ł e j tej ustawy śmieciowej i p r ó b y jej wdrożenia przez Władze Wykonawcze RP, a n i e PIS w e s p ó ł z SLD ! Musi zdumiewać gładkość dostrzeżenia w art. 2 i art. 30 zd. II Konstytucji RP z 1997 r . przez młodych (28 - 35 lat) polityków , a l e w y t r e s o w a n y c h przez takich starszych, z b i o r o w e j odpowiedzialności Narodu Polskiego w zw. z tą ustawą śmieciową, którą to z b i o r o w ą odpowiedzialność gloryfikują w masowych środkach przekazywania, a w szczególności w P u b l i c z n e j TVP -3. Przy tym młodzi ci politycy w y t r e s o w a n i przede wszystkim w zbiorowiskach a k t u a l n i e zw. PO, PIS i SLD, podczas tej gloryfikacji jednocześnie u t a j n i a j ą f a k t , że w Auschwitz - Birkenau zbiorowa odpowiedzialność wobec Narodu Polskiego w Jego części Więźniów - Polek i Polaków obowiązywała p r z e c i e ż t y l k o d o 1943 roku ! (za ucieczkę z tego kompleksu Obozu)
 • Mirrors, 2013-05-25 18:41:45

  Kto czytał tekst ? Jakie wnioski wypływają z tej lektury?
 • do sprawdzenia, 2013-05-24 12:05:23

  zmp.sisco.pl/dane/marzec-07/odpady.rtf zmp.sisco.pl/dane/listopad-09/Stanowisko%20odpady.doc metropolie.pl/wp-content/uploads/2012/08/stan2009-opady.pdf orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3CA1250258CBA9D3C12577ED003C38F7/$file/3670-uzasadnienie.doc orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/A108E76571FF887DC125788100390538/$file/3670-006.pdf zmp.sisco.pl/dane/czerwiec-11/stan-nysa-smieci.doc zmp.poznan.pl/uploads/pub/pages/page_3/text_images/n/ZMP%20-%20odpady%20-%20październik%202012.doc
 • Wpierw czytać potem pisać, 2013-05-24 11:59:26

  2007 Stanowisko ZMP "Podkreślamy, że to samorządy lokalne ponoszą ustawową odpowiedzialność za zgodne z przepisami dot. ochrony środowiska zagospodarowanie odpadów stałych, zatem muszą one mieć prawnie zagwarantowaną możliwość wywiązania się z tej odpowiedzialności." 9 marca 2007 r. 2008 stanowisko ZMP "ze zdziwieniem przyjęliśmy nową wersję założeń, przedstawioną we wrześniu (po znanym sporze między zwolennikami racjonalnych rozwiązań, niezbędnych do pilnego wprowadzenia, a lobby śmieciowym, które broni dzisiejszego braku uregulowań systemowych). Wersja ta nie dotyka kilku problemów, których rozwiązanie było zaproponowane w poprzedniej wersji, stanowiąc swoisty unik i odłożenie tych spraw na później" Kalisz 28 sierpnia/Gniezno 25 września 2009r. 2009 Stanowisko UMP Unia Metropolii Polskich, zaniepokojona coraz silniejszym naciskiem „lobby śmieciowego”, które broni dzisiejszego skrajnie liberalnego systemu w gospodarce odpadami komunalnymi, apeluje do Rządu RP o niezwłoczne przekazanie na najbliższe styczniowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu Założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach." 2010 Ze stanowiska Rzeszowa dla UMP w sprawie projektu ustawy: Postanowienia projektu ustawy mogą wpłynąć niekorzystnie na gminne przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, które zostały stworzone, w celu wypełniania zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy. Przedsiębiorstwa te zostały odpowiednio doposażone w niezbędny do wykonywania działalności sprzęt, bazę transportową, pojemniki itp. W przypadku nie wyłonienia przedsiębiorstwa w drodze przetargu, może powstać realne zagrożenie upadku tego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji likwidacja w drodze upadłości jego majątku, który w części przypadków był zakupiony za pieniądze publiczne. Powstaje również problem z pojemnikami do gromadzenia odpadów, które zostały zakupione i przekazane właścicielom nieruchomości przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a po wejściu w życie ustawy będą stanowić niepotrzebny balast. Gmina w myśl ustawy będzie zobligowana do wydatkowania środków na zakup nowych pojemników i przekazanie ich właścicielowi nieruchomości. Sugeruje się zatem rozważenie możliwości przyjęcia odpowiednich zapisów, które miałyby na celu ochronę istniejącego potencjału i majątku gminnych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. 08.11.2010 2010 - z uzasadnienia do projektu ustawy: Zgłoszone w konsultacjach społecznych uwagi, …, dotyczyły w szczególności bezprzetargowego powierzania gminnym jednostkom organizacyjnym zadania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.” 2010-2011 Liczne opinie w procesie legislacyjnym dotyczące możliwych problemów z przetargami na odbiór odpadów, m.in. Samorząd Województwa Mazowieckiego, KIGO 2011 Stanowisko ZMP 10 czerwca 2011 r. zależy nam na przezwyciężeniu obecnego bałaganu i niemocy w tym zakresie, wymuszonych wcześniej przez lobby śmieciowe, zwłaszcza firmy zagraniczne, które w Polsce znajdowały dotąd swoiste „eldorado”. Firmy te zwalczały wszelkie formy uregulowania gospodarki odpadami, posługując się przewrotnie hasłami o „obronie wolności gospodarczej”. W konsekwencji w Polsce nie obowiązywały dotąd żadne reguły (które w innych krajach UE są oczywiste i zaliczają się do standardów), co spowodowało, że obecnie poziom zagospodarowania odpadów komunalnych należy do najgorszych w Unii Europejskiej. 2012 Stanowisko ZMP: Wobec odejścia od pierwotnego kształtu projektowanych rozwiązań nie znajduje uzasadnienia odstępstwo od zasady, w myśl której powierzenie przez gminę realizacji jej zadania może nastąpić w trybie określonym w ustawie o gospodarce komunalnej, znanym w Unii Europejskiej jako zamówienie in-house." 12 października 2012
 • Igrzyska Sprawnych Inacze, 2013-05-24 08:16:47

  Ojojoj - mijają dwa lata od uchwalenia ustawy i oto wreszcie się doczytano w ZMP, że ustawa ma braki. Pierwszym samorządowcem, który przebrnął przez lekturę ustawy był prezydent Inowrocławia, który rok po uchwaleniu ustawy zrozumiał, że mimo pohukiwań ministerstwa środowiska na brak działań gmin w zakresie posiadania niezbędnych instalacji - inwestowanie w infrastrukturę gospodarki odpadami może być uznane wkrótce za niegospodarność z chwilą gdy jego spółka komunalna stanie w konkury "ściągania majtek w dół" w przetargach na odbiór odpadów. Teraz inny prezydent podpisał oświadczenie, że "WPROWADZONE ZMIANY W STANIE PRAWNYM OZNACZAJĄ OBJĘCIE SYSTEMEM OPŁAT ŚMIECIOWYCH NIE TYLKO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC ICH WYTWORZENIA, ALE TAKŻE ICH ZAGOSPODAROWANIA. Bo do tej pory widocznie to nie mieszkańcy ale krasnoludki zwane Arkitkami finansowały zagospodarowanie odpadów i teraz prezydent Poznania ostrzega, że przejęcie przez gminy zadania własnego samorządów wpisanego od ponad dwudziestu lat(!) w ustawie o samorządzie gminnym - oznacza wzrost kosztów co dodatkowo utrudni wdrożenie ustawy. Samokrytyka to, czy wezwanie do totalnego uwolnienia gmin od gospodarki odpadami i stworzenia systemu bez precedensu w Europie, gdy samorząd powie mieszkańcom "wasze odpady to nie nasza sprawa"?
 • ehh, 2013-05-23 21:30:55

  Głosowaliście na tumanów to teraz macie - jeden wielki burdel.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!