Partner portalu

To ostatni dzień na deklaracje do CEEB. Brak zgłoszenia będzie słono kosztować

 • AKC
 • 30 czerwca 2022 - 10:00
Mieszkańcy domów, zarządcy budynków, a także właściciele lokali handlowych, mają czas do końca czerwca na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Tym, którzy tego nie zrobią, grożą wysokie kary – nawet do 5 tysięcy złotych. W jaki sposób spełnić swój obowiązek? Ale co ma zrobić mieszkaniec budynku wielorodzinnego np.  bloku spółdzielczego, który wykupił mieszkanie na własność? Pytań i wątpliwości jest znacznie więcej. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane.
 • Za inwentaryzację źródeł ciepła na swoim terenie i pośrednie stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) są odpowiedzialne samorządy.
 • Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła spoczywa na właścicielach domów jednorodzinnych oraz nad zarządcach budynków lub lokali.
 • Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w deklaracji, czy nowy obowiązek ciąży na właścicielach mieszkań w budynkach wielolokalowych, co w przypadku podania błędnych danych? Na te i wiele innych pytań odpowiada FAQ przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają wszyscy posiadacze instalacji grzewczych o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Mają na to czas do 30 czerwca 2022 r. (termin ten dotyczy instalacji istniejących przed 1 lipca 2021 r., czyli przed ruszeniem CEEB), a w przypadku nowych urządzeń w ciągu 14 dni od dnia ich pierwszego uruchomienia.

Osoby, które nie złożą w terminie deklaracji zapłacą kary – nawet do 5 tysięcy złotych. To nie jedyny motywator. Zapominalscy nie będą mogli skorzystać z tańszego opału – rząd planuje bowiem ustalić cenę tony węgla na poziomie 1 tysiąca złotych.

Jak złożyć wniosek do CEEB?

Deklaracje do CEEB można będzie składać w formie elektronicznej, czyli przez internet, oraz w formie papierowej. W drugim przypadku wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie miasta czy gminy. 

Jeśli zdecydujemy się na zgłoszenie online, deklaracje składamy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (przy pomocy profilu zaufanego lub z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Kto i kiedy będzie sprawdzał zgodność ze stanem faktycznym wprowadzonych danych? Jakie sankcje są przewidziane za podanie do bazy błędnych informacji?

Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych. System został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności.

W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

Czytaj też: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli obowiązek bez sankcji

Co w przypadku, kiedy właściciel domu ma dwa źródła ogrzewania? Czy powinien w deklaracji podać oba?

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w deklaracji?

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewidziano mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji.

Bazę będą uzupełniać kominiarze podczas wykonywania okresowych kontroli przewodów kominowych (fot. pixabay.com)
Bazę będą uzupełniać kominiarze podczas wykonywania okresowych kontroli przewodów kominowych (fot. pixabay.com)

Na podstawie jakich dokumentów należy sprawdzić, kiedy uruchomiono źródło ciepła w nowo powstałych budynkach?

Dla nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku. Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od otrzymania decyzji.

W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo" powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw.

Czytaj też: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Urzędy mogą rejestrować lokalnych administratorów

W przypadku „starych" źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej. 

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. Sankcje mogą być nakładane w przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Deklarację można złożyć online, ale też osobiście we właściwy urzędzie miasta lub gminy (fot. wikipedia/Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0)
Deklarację można złożyć online, ale też osobiście we właściwy urzędzie miasta lub gminy (fot. wikipedia/Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0)

Ile czasu mam na złożenie wniosku, jeżeli mój dom został oddany do użytkowania (zostały w nim podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 lipca 2021?

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy.

Jestem zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile mam złożyć deklaracji?

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Wynajmuję mieszkanie w budynku wielorodzinnym, czy muszę złożyć deklarację?

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku.

Gdzie znajdę klasę kotła?

Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi.

Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?

Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jako gmina przeprowadziliśmy już inwentaryzację, czy mieszkańcy naszej gminy muszą ponownie złożyć deklarację?

Tak, każdy właściciel/zarządca musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli wcześniej podlegał inwentaryzacji. 

Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklaracje składa jeden z nich?

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Co w przypadku gdy nie uregulowane jest prawo własności a budynek jest zamieszkiwany - właściciele nie żyją kto składa deklarację?

Brak zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Burmistrz w drodze decyzji może nałożyć karę administracyjną, a nie karę grzywny. Na jakiej podstawie wszczynane jest postępowanie?

GUNB nie wszczyna postępowania administracyjnego. Wójt, burmistrz, prezydent prowadzi postepowanie mandatowe zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie. Orzekanie następuje w postępowaniu: zwyczajnym, przyspieszonym albo nakazowym. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym.

W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego.

Czytaj też: Na złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie czas do końca czerwca 2022 r.

Z uwagi na fakt, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu może nie dotrzymać terminu złożenia deklaracji, art. 27h ust. 2 projektu rozstrzyga, że niedotrzymanie tego terminu nie stanowi podstawy do automatycznego zastosowania sankcji karnych, które zostało tym samym uzależnione od powzięcia przez organ wiadomości o popełnieniu przedmiotowego wykroczenia. Z tego też względu wprowadzono możliwość zastosowania tzw. czynnego żalu w sytuacji, w której złożenie deklaracji miało w ogóle miejsce i nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

 Co jeżeli w deklaracji są błędy, albo w ogóle nie została złożona?

Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, i zanim gmina „poweźmie o tym informację" nawet po terminie zgłosimy swój budynek do ewidencji, w ramach instytucji czynnego żalu możemy uniknąć kary.

KOMENTARZE4

 • se3 2022-06-29 11:32:47
  brawo karać elektroat pisowski karami z abrak wymiany pieca!
 • Tylko Konfederacja 2022-05-15 09:54:55
  Zmieniłem 20letniego sprawnego "kopciucha" na piec 5 klasy na ekogroszek ( 16 000 zł z montażem - tańszy ). Zgłosiłem ten piec do Centralnej Ewidencji w listopadzie. Teraz nie mam czym palić, a tona ekogroszku z 860 zł poszła na 1800 zł. Czy w tym "kraju" ktoś myśli ? Najpierw t...rzeba było "załatwić" dostawy węgla. a później wprowadzać embargo, a nie odwrotnie. Na PiS też już nie zagłosuję. Tylko Konfederacja. Tylko oni mówią jak jest.  rozwiń
 • Ryszard 2022-02-23 20:28:44
  Czyli wymaga się od obywatela by sam na siebie złożył donos? Nie dziwię się, ze do tej pory nawet 10% właścicieli nie złożyło deklaracji.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!