PARTNER PORTALU
 • BGK

Zmiany w ustawie śmieciowej budzą wątpliwości

 • Anna Trojanowska    21 lutego 2013 - 10:33
Zmiany w ustawie śmieciowej budzą wątpliwości

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy śmieciowej, Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska ws. egzekucji opłaty śmieciowej oraz pobierania deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami.
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie 5 marca 2013 r.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dają władzom lokalnym racjonalną i elastyczną politykę przy ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki możliwości dowolnego łączenia różnych metod.

Czytaj na ten temat: Apel wysłuchany. Będzie większa swoboda w ustalaniu opłat za śmieci

Gminy do końca 2012 r. miały obowiązek ustalenia stawek opłat na cztery różne sposoby: od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości, ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Teraz możliwy jest wybór różnych metod dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru - według innej metody).

Czytaj też:  Targi o przetargi z odpadami w tle. Ryszard Brejza pisze list do posłów

Aby wprowadzić zmiany rada gminy powinna przyjąć nową uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Nowelizacja ustawy zakłada też możliwość różnicowania przez gminy opłat za odpady komunalne, przez wprowadzenie ulg albo dopłat dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Dużym ułatwieniem jest również wprowadzenie możliwości poboru opłaty w drodze inkasa, a także składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.

Czytaj też:  Egzekucja opłat za wywóz odpadów może gminy przerosnąć

Dodatkowo gmina może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania ich w odpowiednim stanie i pokrycia tych kosztów z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Zmiany niosą za sobą jednak kolejne wątpliwości. O ich wyjaśnienie poprosił burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, który wystosował w tej sprawie list do Ministra Środowiska z prośbą o wyjaśnienie kwestii egzekucji opłaty śmieciowej oraz składania deklaracji o jej wysokości:

"W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) oraz ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((Dz.U. z dnia 19 lutego 2013, poz. 228) proszę o pilne zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4) za właścicieli nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (8)

 • Ani me ani be, 2013-06-09 18:01:35

  Z a c n y Panie Jan Bronś: U p r z e j m i e informuję Pana , iż u p o z o r o w a ł Pan działanie dla p o m y ś l n o ś c i Mieszkańców Oleśnicy i przy tej okazji z m a r n o w a ł Pan p i e n i ą ż k i należące do ogółu Mieszkańców Gminy Oleśnicy, a nie d...o Pana, których wysokość kwoty odpowiada kosztom tegoż u p o z o r o w a n i a . Czego d o p u ś c i ł s i ę Pan w s k u t e k zwrócenia się do Ministra Środowiska „ z prośbą o zajęci e stanowiska ws. egzekucji opłaty śmieciowej oraz pobierania deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami.”. Które to z m a r n o w a n i e tej s u m y pieniążków i to u p o z o r o w a n i e t a k ż e potwierdził już sam nakaz zwyczajnego ustawodawcy RP określony w art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Bo: A n t y k o n s t y t u c y j n a , albowiem z p r e m e d y t a c j ą sprzeczna jest z art. 64, art. 65 ust. 2 i ust. 4 i art. 228 ust. 1-6 (w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2) Konstytucji RP z 1997 roku, j e s t ta tzw. ustawa śmieciowa. Unia Europejska nie jest władna zmienić Konstytucji RP i bynajmniej, co oczywiste, nie zmieniła tejże Konstytucji RP. Zwyczajny ustawodawca RP nie ma prawa zmieniać decyzji Ustrojodawcy RP, a śmieciową tą ustawą b e z k a r n i e zwyczajny ten ustawodawca RP j e d n a k zmienił Konstytucję RP w zakresie c a ł e j ustawy śmieciowej. W Polsce n i e n o r m a l n i e , strukturalnie i instytucjonalnie bowiem utrzymuje się armię bezrobotnych b e z p r a w a d o j a k i e g o k o l w i e k z a s i ł k u. Przeto cząstkę z a l e d w i e spośród tejże armii t r z e b a o d p ł a t n i e zatrudnić do segregacji śmieci ! Tymczasem antykonstytucyjna ta ustawa śmieciowa t a k ż e potwierdza t y l k o wyczerpanie IQ zwyczajnego ustawodawc y RP w t r o s c e o a n t y k o n s t y t u c y j n e rozwarstwienie Narodu Polskiego w aspekcie ekonomicznym , z w ł a s z c z a przez t a j n e , n i e m o r a l n e i n i e e t y c z n e n a g r o d y d l a osób l i t y l k o z kręgu W ł a d z Ustawodawczej i Wykonawczej RP. Oraz w t r o s c e o - contra legem art. 29 (w zw. z art. 9 pkt 1 i art. 11) z w y k ł ej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach p u b l i c z n y c h w y d a t k o w a n i e p r z y m u s o w y c h danin publicznych n a przedsięwzięcia w y b i t n i e k o m e r c y j n e − na podobieństwo u j a w n i o n e g o „ d o t o w a n i a ” z publicznego funduszu c e l o w e g o koncertu Madonny. Skoro IQ zwyczajnego ustawodawcy RP rozporządzenie UE w sprawie śmieci władne jest jedynie tylko przerzucić na n i e o d p ł a t n ą i p r z y m u s o w ą p r a c ę p o s z c z e g ó l n y c h Członków N a r o d u Polskiego w zakresie s e g r e g o w a n i a ś m i e c i to takie IQ powinno być w ł a d n e także o g ł o s i ć zgaszenie światła. Albowiem Naród Polski d o s k o n a l e poradzi Sobie b e z p r z e s z k o d y w postaci c i ę ż a r u takiego IQ , które n i e u s t a n i e o d 4 czerwca 1989 r o k u z a l e g a . M a k i a w e l i c z n i e przeciwko znacznej części n i e ś w i a d o m y c h Członków Narodu Polskiego zdobyte deklaracje co do ewentualnie b e z p ł a t n e j i p r z y m u s o w e j p r a c y w przedmiocie s e g r e g a c j i ś m i e c i n i e w y w o ł a ł y ż a d n y c h k o n s t u y c y j n y c h s k u t k ó w p r a w n y c h , przy tym, o ile wobec tego makiawelizmu w zbiorowym pozwie t e j ż e części Członków Narodu Polskiego z a podstawę prawną nie wystarczy s a m art. 64 Konstytucji RP, to m u s i wystarczyć art. 87 ust. 1 (w zw. z art. 178 ust. 1) Konstytucji RP, g d y ż autonomiczna ta norma Konstytucyjna postanowiła, że zwykła ustawa - Kodeks cywilny z 1964 roku n i e jest aktem prawnym wyższego rzędu n i ż Konstytucja RP. N a t o m i a s t do TK w interesie zajętych za samorządowe gminne władze RP do TK złożony przez contra legem art. 175 i art. 181 Konstytucji RP n i e z a l e ż n y - jak to publicznie ogłosił Miller L. - s ą d SLD wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP śmieciowej tej ustawy z u p e ł n i e, z p r z y c z y n bowiem f i n a n s o w y c h , n i e interesuje Członków Narodu Polskiego a n i o b y w a t e l i polskich, o których w y ł ą c z n i e w fazie dochodzenia z G d y n i do k o r y t a ów Miller nie omieszkał napomknąć. Członków Narodu Polskiego w c a l e nie interesuje projekt PIS ustawy (śmieciowej), który w trosce o interes zajętych za władze gmin, którzy - co do zasady – niczym się p r z e c i e ż nie różnią od zajętych za Władze Ustawodawczą i Wykonawczą RP. Albowiem to Członkowie Narodu Polskiego będą płacić za złamanie przez zwyczajnego ustawodawcę RP Konstytucji RP w formie c a ł e j tej ustawy śmieciowej i p r ó b y jej wdrożenia przez Władze Wykonawcze RP, a n i e PIS w e s p ó ł z SLD ! Musi zdumiewać gładkość dostrzeżenia w art. 2 i art. 30 zd. II Konstytucji RP z 1997 r . przez młodych (28 - 35 lat) polityków , a l e w y t r e s o w a n y c h przez takich starszych, z b i o r o w e j odpowiedzialności Narodu Polskiego w zw. z tą ustawą śmieciową, którą to z b i o r o w ą odpowiedzialność gloryfikują w masowych środkach przekazywania, a w szczególności w P u b l i c z n e j TVP -3. Przy tym młodzi ci politycy w y t r e s o w a n i przede wszystkim w zbiorowiskach a k t u a l n i e zw. PO, PIS i SLD, podczas tej gloryfikacji jednocześnie u t a j n i a j ą f a k t , że w Auschwitz - Birkenau zbiorowa odpowiedzialność wobec Narodu Polskiego w Jego części Więźniów - Polek i Polaków obowiązywała p r z e c i e ż t y l k o d o 1943 roku ! (Za ucieczkę z tegoż kompleksu Obozu). Oznacza to, że j e s t e s t w o Pana n i e jest w ł a d n e s p e ł n i ć wyżej przywołanego nakazu z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdyż on brzmi: „ Art. 29a. 1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „ Tak mi dopomóż Bóg.” . Albowiem w o g ó l e n i e z n a Pan prawa najwyższej mocy prawnej , które o b o w i ą z u j e Rzeczpospolitą Polską. A to z kolei oznacza, że nawet jako obywatel RP, którym j e d n a k pozostaje Pan t a k ż e w roli monokratycznego Burmistrza Oleśnicy, nie jest Pan władny spełnić n a w e t art. 1 Konstytucji RP pomimo, że art. 83 (w zw. z art. 82) Konstytucji RP także obejmuje Pana zarówno jako obywatela i Burmistrza. Przy tym tenże art. 83 (w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2 i art. 32 ust. 1 zd. I) Konstytucji RP bynajmniej Pana w r o l i Burmistrza nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie i stosowanie prawa obowiązującego Rzeczpospolitą Polską w zakresie tej tzw. umowy śmieciowej , zwłaszcza w sytuacji złamania przez zwyczajnego ustawodawcy RP Konstytucji RP c a ł ą tą tzw. ustawą śmieciową i p ó b y jej w d r o ż e n i a w życie przez Władze Wykonawcze RP. Natomiast art. 32 ust. 2 Konstytucji RP z a k a z u j e zarówno pozorowania działania dla pomyślności mieszkańców Oleśnicy jak i marnotrawienia tych Mieszkańców pieniążków z jakiejkolwiek przyczyny, czyli także i takiej, że Burmistrza Gminy Oleśnicy nie urzeczywistnia mieszkaniec, jaki − w przeciwieństwie do Pana − zna postanowienia Konstytucji RP.  rozwiń
 • 777, 2013-03-18 13:11:12

  Raczej to gminom trzeba wyjasniać!!!
 • krzysztofsiuda, 2013-03-17 20:04:17

  gminy wyjaśniają youtube.com/watch?v=-5vJgw4twgk

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.