PARTNER PORTALU
  • BGK

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie na rękę gminom?

  • AW    11 lutego 2016 - 17:46
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie na rękę gminom?
Gminom nie zależy na szybkim uchwalaniu kolejnych planów miejscowych? (fot.ilustarcyjne UM Elbląg)

Mimo, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym weszła życie ponad 12 lat temu, wciąż na terenach gmin są znaczne obszary nie objęte tymi dokumentami. Zdaniem architekta Stanisława Podkańskiego, miasta są w efekcie poszatkowane inwestycjami realizowanymi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.




Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (potocznie zwany planem miejscowym) przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy i określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, na terenie którego dotyczy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obowiązuje od lipca 2003 r., określa m.in., jakie elementy ów plan musi zawierać. Są to: przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej, sposób i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

To wszystko sprawia, że proces przygotowywania planów jest czaso- i kosztochłonny.

- Jeszcze 4 lata temu mieliśmy zaledwie 4 procent miasta objęte planami miejscowymi. Zaczęliśmy intensywną pracę nad nowymi planami. Udało się powiększyć obszar objęty planem miejscowym czterokrotnie. Wiele jest jeszcze do zrobienia – przyznał w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi, ale jego zdaniem rola planów miejscowych jest przeceniana.

- Uważam, że trochę demonizujemy rolę planów zagospodarowania przestrzennego. Jest oczekiwanie, by całe miasta były objęte tymi planami, a tak przecież nie będzie nigdy – dodał Krzysztof Piątkowski.

Wiele wskazuje na to, że prace nad planami miejscowymi w najbliższym czasie nie zostaną jakoś bardzo zintensyfikowane.Dlaczego?

- Gminy nie chcą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bo to kosztuje, wiąże ręce, a jak nie ma planu, można wszystko postawić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, tzw. wuzetki – stwierdził Stanisław Podkański, doradca prezydenta Katowic ds. architektury i urbanistyki, podczas 4 Design Days w Katowicach (panel pt. "The sky is the limit - miasta przyszłości").

Zdaniem Podkańskiego popularne "wuzetki", o które inwestor musi się starać, jeśli zamierza budować na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania, szkodzą miastom.

- To powinno być zabronione konstytucyjne, bo prowadzi do chaosu urbanistycznego. Obiekty postawione na podstawie "wuzetek" tną nieraz przestrzeń miasta niemiłosiernie – dodał Podkański.

Przypomnijmy, że według Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja o warunkach zabudowy powinna być wydana w 30 dni, zaś w szczególnie skomplikowanych przypadkach - w 60 dni. Choć z tym w urzędach bywa różnie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!



REKLAMA




×
KOMENTARZE (2)

  • Marek Skomorowski Chełm, 2016-02-12 19:30:51

    Mamy inny problem Afery Rządowej gdzie, udostępniam materiał poszkodowanym bez odpowiedzialności za prawa autorskie. Celem dobra porządku prawnego ujawniłem największą w historii powojennej Polski „Aferę Gruntową” zwracałem uwagę iż, zgodnie zapisami w Konstytucji RP w ostatnich latach dochodziło do... łamania praw człowieka, właścicieli gruntów jako stron postępowania w obrębach gmin gdyż,” nie są bydłem roboczym bez żadnych praw”, pod olbrzymi malwersacjami finansowymi podtrzymywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, starostów powiatowych odpowiedzialnych w zakresie zadań związanych z administracją Rządową, poniżej sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane na przełomie 2012-2013roku był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Wyżej wymienione wyroki mogą być kluczowe do wyjaśnienia śmierci Andrzeja Leppera zajmującego się w powyższym czasie również, kulisami afery gruntowej! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta, zacierając ciemnocie gigantyczne przestępstwa gospodarcze co dowodzi podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz503,która w powyższym niema zastosowania, z uwagi iż prawo nie działa wstecz. Naruszono Nasze dobra osobiste, nie uchwalono tym samym odpowiednich uregulowań prawnych o rekompensatach finansowych należnych w danych okolicznościach wszystkim właścicielom działek budowlanych, budynków wcześniej nabytych w obrębach miast w związku z obniżeniem ich wartości art. 231§1 k.k.(celowe i świadome działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego). Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1 co potwierdza podmiotowość stron postępowania , zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa. Budynki i działki budowlane w obrębie Miasta Chełma są warte „ G…” po tzw. Modernizacjach gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach sąsiadujących gmin na „B”(budowlane) przez Starostę Chełmskiego. Od decyzji Ordynacji podatkowej należy się odwołać w terminie ustawowym do SKO Chełm, po czym, ewentualnie przy negatywnej Decyzji SKO Skargą do WSA Lublin. Będziemy wnioskować o należne rekompensaty finansowe(zadośćuczynienie dla dobra zasad etyli itd.) od Starosty Chełmskiego w związku z powyższym, Starosta na Wniosek powinien wydać Decyzje najprawdopodobniej „Odmowną” przy czym, automatycznie uzyskujemy stosunek prawny wobec ewidencji gruntów, kolejnym krokiem jest odwołanie się od Decyzji również do SKO Chełm po czym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie nakręcając aferę na własną korzyć finansową legalnie, zawiadomiłbym również Prokuraturę Rejonową w Chełmie o PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, mam nadzieję iż, były zastępca Starosty Chełmskiego PiS zgodzi się w przedmiocie naprawy sytuacji dla dobra porządku prawnego! Mój profil jest dostępny na KWW Nowa Prawica Chełm Bez Kłamstw byłem kandydatem na radnego Miasta Chełma, gdzie fałszowano wybory samorządowe w 2014roku. Serdecznie pozdrawiam czytelników. Marek Skomorowski.  rozwiń
  • Starsza, 2016-02-12 12:20:35

    To kolejne potwierdzenie moich problemów i wielu, wielu ludzi z całej Polski w związku z posiadaniem działek w Karwieńskich Błotach Drugich nad morzem w powiecie Puckim. Rok 1992. Nie mamy żadnych praw na wsparcie finansowe wczasów, na leczenie sanatoryjne bo wszystko zamieniło się w biznes. Likwida...cja PGRów, Spółdzielni Rolniczych, a wiadomość że można kupić działeczkę nad morzem szybko się rozchodzi.Ludzie z całej Polski kupują działeczki żeby mieć gdzie wypoczywać latem. Do dzisiaj brak planu zagospodarowania przestrzennego. Myśmy w 1993 roku postawili wszyscy baraki na powierzchni ziemi, nie naruszając praw - jak kiedyś wozy Drzymały. W międzyczasie po 2000-roku wpisano teren cały jako strefę ochronną. Do dziś nie ma ani planu zagospodarowania ani warunków zabudowy. Musiałam usunąć barak w ciągu tygodnia bo inspektor nadzoru budowlanego w Pucku zagroził mi, że jeżeli w ciągu 7 dni tego nie zrobię to zapłacę ponad 10 tysięcy złotych kary.... zrobiliśmy zgodnie z zastraszeniem, a co dalej? Nie wiemy! Płaciliśmy podatki za odwadnianie, choć w ogóle nie było potrzeby ale nakaz jest nakaz-zgodnie z poleceniem bo tylko jeden rów był meliorowany. A co dalej nie wiemy!!!!  rozwiń

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.