PARTNERZY PORTALU

 Top Inwestycje

Oto regulamin konkursu „Top Inwestycje Komunalne - 2021".


1. Przedmiot i organizator

1.1. Organizatorem konkursu „TOP Inwestycje Komunalne 2021” jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wydawca serwisu PortalSamorzadowy.pl (łącznie zwane w regulaminie Organizatorem).
1.2. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja odważnych i prorozwojowych komunalnych inwestycji prowadzonych przez samorządy.
1.3. W konkursie będą oceniane inwestycje komunalne, które zostały zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej, na terenie całej Polski i ukończone/oddane do użytku lub zrealizowane w co najmniej 50% do końca 2020 roku.
1.4. Z zastrzeżeniem, że nie każda inwestycja musi spełniać wszystkie kryteria, zgłoszone do konkursu inwestycje komunalne oceniane będą według następujących kryteriów: a. rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, b. walory estetyczne, c. funkcjonalność, d. nowatorstwo, e. współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, f. montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.), g. aktywne gospodarowanie majątkiem.
1.5. Niniejszy regulamin konkursu jest publikowany przez serwis PortalSamorzadowy.pl oraz będzie dostępny za pośrednictwem innych wydawnictw Organizatora.
1.6. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował za pośrednictwem serwisu PortalSamorzadowy.pl lub w ramach indywidualnej komunikacji z podmiotami zgłaszającymi inwestycje lub w korespondencji z podmiotami zgłaszanymi do konkursu.

2. Zgłoszenia do konkursu

2.1. Zgłoszenia inwestycji do konkursu należy przesłać do 30 czerwca 2021 r. na adres mail: topinwestycje@portalsamorzadowy.pl, w tytule maila podając nazwę zgłaszanej inwestycji.
2.2. Zgłoszenia inwestycji do konkursu przyjmowane są w formie opisu, odpowiadającego kryteriom oceny wskazanym w pkt. 1.4. W przypadku, gdy z różnych względów dane kryterium nie dotyczy zgłaszanej inwestycji, należy je w zgłoszeniu pominąć.
2.3. Zgłoszenie powinno na pierwszej stronie zawierać następujące dane: a. pełną nazwę inwestycji; b. wartość inwestycji; c. datę zakończenia inwestycji; d. nazwę inwestora oraz partnera prywatnego wraz z kontaktem (telefon, adres); e. oświadczenie o posiadaniu przez zgłaszającego upoważnienia do dokonania zgłoszenia konkursowego „Oświadczam, że posiadam odpowiednie upoważnienie do przekazania załączonego zgłoszenia konkursowego.”
2.4. Zgłoszenie konkursowe powinno być przesłane w pliku edytowalnym (Word, Libreoffice). Zgłoszenie można przesłać również w formacie pdf (skan dokumentu sygnalizowanymi pieczątkami urzędowymi), ale należy bezwzględnie do niego dołączyć wersję edytowalną.
2.5. Organizator nie przyjmie zgłoszeń konkursowych niezgodnych z przedmiotem i celem konkursu lub innymi warunkami określonymi w regulaminie.
2.6. Spośród zgłoszonych inwestycji Organizator dokonuje wyboru zgłoszeń. Wybór i liczba inwestycji nominowanych, przechodzących do drugiego etapu konkursu zależy od ilości zgłoszeń oraz oceny merytorycznej inwestycji dokonanej przez zespół redakcyjny Organizatora, uwzględniając przedmiot i cele konkursu określone w regulaminie.
2.7. Lista inwestycji nominowanych w konkursie zostanie opublikowana na portalach wydawanych przez Organizatora, w szczególności w serwisie PortalSamorzadowy.pl, w pierwszej połowie miesiąca lipca 2021 r.
2.8. Organizator informuje o nominacji reprezentantów nominowanych inwestycji. Przez reprezentantów rozumie się właściciela danej inwestycji lub osobę zarządzającą. Jeżeli reprezentanci nominowanej inwestycji, która została zgłoszona do konkursu przez osobę nieupoważnioną, nie chcą, by inwestycja ta brała udziału w konkursie, powinni zgłosić Organizatorowi odpowiedni sprzeciw w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o nominacji jw.
2.9. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez podmioty inne niż reprezentanci zgłaszanych inwestycji, Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgody reprezentantów jw. na udział w konkursie, w szczególności po ogłoszeniu nominacji jw.

3. Wyłonienie zwycięzców i nagrody

3.1. Spośród inwestycji nominowanych w konkursie zostanie nagrodzonych finalnie dziesięć inwestycji. Jako zwycięzca może zostać wskazany reprezentant inwestycji, tj. jej właściciel lub zarządca – w zależności od treści zgłoszenia konkursowego, charakteru danego obiektu oraz dostępności tych osób.
3.2. Organizator może przyznać także inne nagrody w konkursie, o czym będzie informował odrębnie.
3.3. Zwycięzcy upoważnieni będą do używania tytułu zwycięzcy w danej edycji konkursu pn. „TOP Inwestycje Komunalne 2021” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niezależnie od powyższego Organizator przekaże reprezentantom nagrodzonych inwestycji okolicznościowe dyplomy symbolizujące zwycięstwo w konkursie.
3.4. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania członków Rady Konsultacyjnej, powołanej przez Organizatora. W skład Rady Konsultacyjnej wejdą samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie, eksperci i urzędnicy oraz przedstawiciele Organizatora.
3.5. Głosowanie Rady Konsultacyjnej odbędzie się w terminie do 20 sierpnia 2021 r.
3.6. Niezależnie odbędzie się głosowanie czytelników/użytkowników w serwisie PortalSamorzadowy.pl. Wynik tego głosowania nie ma wpływu na wybór przez Radę Konsultacyjną.
3.7. Głosowanie czytelników/użytkowników serwisu PortalSamorzadowy.pl będzie trwało do 12 września 2021 r., do godz. 12.00.
3.8. Inwestycja, która otrzyma największą liczbę głosów czytelników/użytkowników serwisu PortalSamorzadowy.pl zostanie nagrodzona nagrodą specjalną od czytelników serwisu PortalSamorzadowy.pl.
3.9. Zwycięzca głosowania czytelników upoważniony będzie do używania tytułu zwycięzcy w danej edycji konkursu pn. „TOP Inwestycje Komunalne 2021. Nagroda czytelników PortalSamorzadowy.pl” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niezależnie od powyższego Organizator przekaże reprezentantowi nagrodzonej inwestycji okolicznościowy dyplom symbolizujący zwycięstwo w głosowaniu czytelników.
3.10. Organizator informuje reprezentanta nominowanej inwestycji o przyznaniu nagrody po 30 sierpnia 2021 r.
3.11. Dyplomy symbolizujące zwycięstwo w konkursie zostaną wręczone reprezentantom inwestycji, w rozumieniu niniejszego regulaminu, podczas Gali, która odbędzie się w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021 Międzynarodowe Centrum Konferencyjne & Online w Katowicach w dniach 20-22 września 2021 r.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

4.1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie dokonywania zgłoszeń jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl.
4.2. Zebrane dane osobowe w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu: a. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, reprezentantami zgłaszanych inwestycji, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu inwestycji, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału reprezentantów inwestycji w ceremonii wręczenia nagród, b. informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z reprezentantami inwestycji, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
4.3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem konkursowym jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów.
4.4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub danego rodzaju przetwarzania pod adresem odo@ptwp.pl.
4.5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia konkursowego, uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.
4.6. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów dokonujących zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem portali Organizatora zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności serwisów Organizatora pod linkiem.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!