PARTNER PORTALU
  • BGK

Sieć wodociągowa, gazowa i ciepłownicza pod lupą GUS

  • AW    18 listopada 2019 - 10:55
Sieć wodociągowa, gazowa i ciepłownicza pod lupą GUS
W 2018 r. wzrosła w Polsce m.in. długość sieci gazowej ogółem, jak i przyłączy gazowych (fot. shutterstock)

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano kolejne inwestycje w obszarze infrastruktury technicznej. Jak pokazuje raport GUS najdłuższa sieć pokrywająca Polskę, to ta wodociągowa. Najmniej rozwinięta z kolei jest sieć ciepłownicza.
  • Na koniec 2018 r. odnotowano wzrost zarówno długości sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej (analogicznie 308 tys. km i 160,7 tys. km), jak i liczby przyłączy (wodociągowych – ok. 5,7 mln szt. i kanalizacyjnych – ok. 3,4 mln szt.).
  • Zarówno długość sieci gazowej ogółem, jak i przyłączy gazowych w Polsce w 2018 r. wzrosła i osiągnęła odpowiednio 154,4 tys. km i 51,3 tys. km.
  • Długość sieci cieplnej ogółem na koniec 2018 r. wyniosła 25 219,2 km, z czego 64,6 proc. przypadło na sieć przesyłową i rozdzielczą (16 296 km), a 35,4 proc. na przyłącza do budynków (8 923,2 km).
  • W 2018 r. z sieci wodociągowej korzystało 92,1 proc. ogółu ludności, z gazowej zaś 52,1 proc. Prawie całość produkcji cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania domów mieszkalnych pożytkowana jest w miastach.

W latach 90. tych XX wieku Polska była wielkim placem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozwój sieci wymuszały na nas przedakcesyjne przepisy unijne, nie bez znaczenia były też miliony euro z UE jakie na ten cel przekazano. Samorządy lokalne konsekwentnie i systemowo poradziły sobie z budową sieci, ale nie był to proces zamknięty, bo miasta gminy stale się rozrastają. Z tego też powodu przybywa w gminach i miastach sieci gazowej i ciepłowniczej. Ostatnie zmiany prawne (dotyczące obowiązku przyłączania do sieci ciepłowniczej nowych lub modernizowanych budynków) mogą ten proces jeszcze zintensyfikować.

- Doświadczenia (z realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej - przyp. red.) mogą przyspieszyć proces rozbudowy sieci ciepła systemowego. Taki mechanizm obowiązkowego podłączania się do sieci będzie więc bardzo skuteczny i w miarę szybko - mam nadzieję - spowoduje, że sieć będzie w pełni wykorzystywana, a pewne „wahania” niektórych mieszkańców znikną - mówił w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Póki co, licząc w kilometrach, sieć ciepłownicza w Polsce jest ponad sześć razy krótsza niż kanalizacyjna czy gazowa.  A to, jak poszczególne sieci prezentowały się w 2018 r., przedstawił Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.”

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Analogicznie do lat poprzednich, w 2018 r. odnotowano kolejne inwestycje w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. W porównaniu z 2010 r. długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 12,8 proc., tj. z 272,9 tys. km w 2010 r. do 307,7 tys. w 2018 r., w tym na obszarach wiejskich z 211,9 tys. km do 237,6 tys. km sieci, tj. o 12,1 proc.

Liczba przyłączy wzrosła natomiast o ok. 735 tys. sztuk, tj. o 14,9 proc., w tym o ok. 478 tys. na obszarach wiejskich, tj. o 15,7 proc. Najbardziej znaczący przyrost w długości sieci wodociągowej zaobserwowano w miastach województw: podkarpackiego – o prawie 25 proc., lubuskiego – o ponad 21 proc. i mazowieckiego – o ponad 24 proc. oraz na obszarach wiejskich województw: warmińsko-mazurskiego – o ok. 19 proc., małopolskiego i zachodniopomorskiego – o ponad 18 proc.

źródło:GUS źródło:GUS
Na koniec 2018 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 308 tys. km, a liczba przyłączy – prawie 5,7 mln. W porównaniu z 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,8 tys. km, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 35 tys. szt.

Ponad 77 proc. długości sieci wodociągowej oraz ok. 62 proc. przyłączy do budynków zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej wzrosła w miastach o ponad 1,2 tys. km, a liczba przyłączy spadła w wyniku aktualizacji o 0,4 tys. szt. Na terenach wiejskich przybyło ponad 2,5 tys. km nowej sieci, a liczba przyłączy wzrosła o prawie 36 tys. szt.

Najwyższe wartości wskaźnika gęstości sieci wodociągowej zaobserwowano w województwie śląskim – 175,7 km na 100 km2 (wzrost w stosunku do 2017 r. o 1,0 km na 100 km2) i małopolskim – 137,4 km na 100 km2 (wzrost o 2,8 km na 100 km2), a najniższe w województwie zachodniopomorskim – 49,9 km na 100 km2 (wzrost o 0,3 km na 100 km2).

W okresie 2010–2018 długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 53,2 tys. km (o 49,4 proc.), osiągając w 2018 r. 160,7 tys. km. Na obszarach wiejskich przyrost długości sieci był większy o 39,3 tys. km (o 70,6 proc.) niż w miastach, gdzie odnotowano wzrost o prawie 14 tys. km (o 49,4 proc.).

źródło:GUS źródło:GUS
W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich odnotowano w województwach: świętokrzyskim – o 85,9 proc., opolskim – o 69,1 proc., lubuskim – o 64,1 proc. oraz małopolskim – o 62,5 proc. W miastach natomiast największy przyrost długości sieci kanalizacyjnej zaobserwowano na terenie województw: lubuskiego – o 41,1 proc, mazowieckiego – o 34,2 proc. oraz wielkopolskiego – o 32,5 proc.

Na koniec 2018 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła w Polsce około 160,7 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków ok. 3,4 mln. szt. W stosunku do 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 3,9 tys. km, tj. o 2,5 proc., przy równoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 60 tys. szt., tj. o 1,8 proc.

Na obszarach wiejskich usytuowane było 59 proc. sieci kanalizacyjnej oraz 45,4 proc. liczby przyłączy. W porównaniu z 2017 r. długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 2,8 tys. km (o 3 proc.) a liczba przyłączy o prawie 31 tys. szt. (o 2,1 proc.).

W analogicznym okresie w miastach wybudowano ponad 1,1 tys. km sieci (wzrost o 1,7 proc.) i ok. 29 tys. szt. przyłączy (wzrost o 1,6 proc.). W stosunku do 2017 r. największy wzrost długości sieci kanalizacyjnej ogółem odnotowano w województwach: lubelskim – o 3,8 proc. (w miastach – o 3,2 proc.) oraz mazowieckim – o 3,6 proc. (w miastach – 1,4 proc.) i wielkopolskim – o 3,2 proc. (w miastach – 2,8 proc.).

Najwyższe wartości wskaźnika gęstości sieci kanalizacyjnej w 2018 r. odnotowano w województwach śląskim – 135,2 km na 100 km2 i małopolskim – 107,1 km na 100 km2, a najniższe w województwie podlaskim – 17,9 km na 100 km2 i lubelskim – 26,6 km na 100 km2.

Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przyczynił się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z ww. sieci. W 2018 r. z sieci wodociągowej korzystało 92,1 proc. ogółu ludności (w porównaniu z 2010 r. wzrost o 4,7 p.proc.). W miastach dostęp do wodociągu miało 96,6 proc. ogółu ludności (wzrost o 1,3 p.proc. w porównaniu z 2010 r.). Na terenach wiejskich udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej kształtował się na poziomie 85,3 proc.

źródło: GUS źródło: GUS

Przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe w 2018 r. wyniosło 33,3 m3 na 1 mieszkańca, przy czym w miastach wynosiło 35,2 m3, a na obszarach wiejskich 30,6 m3. W porównaniu z 2017 r. zużycie wody wzrosło (o 1,5 m3). W miastach odnotowano wzrost zużycia – o 1,1 m3, a na obszarach wiejskich – o 2,1 m3.

Ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych w 2018 r. wyniosła 969,5 hm3 (w miastach 845,5 hm3, a na obszarach wiejskich 124 hm3) i wzrosła w porównaniu do 2017 r. o 15,1 hm3 (odpowiednio o 14,6 hm3 i o 0,5 hm3).

Gospodarka energetyczna i gazowa

Na koniec 2018 r. sieć gazowa ogółem w Polsce osiągnęła długość 154,4 tys. km, z czego 86 proc. (133,2 tys. km) stanowiła długość sieci rozdzielczej. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost długości sieci gazowej ogółem o 2,2 tys. km, z czego 98,7 proc. przypadło na sieć rozdzielczą.

Długość czynnych przyłączy gazu prowadzących do budynków na koniec 2018 r. wyniosła 51,3 tys. km i był to wzrost o 1,8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Ich liczba charakteryzowała się natomiast szybszym tempem wzrostu (o 2,3 proc.) i na koniec 2018 r. wyniosła 2937,1 tys. Z ogólnej liczby 66,8 tys. przyłączy zainstalowanych w 2018 r., około 35,1 tys. zlokalizowanych było w miastach (wzrost o 2,1 proc.), natomiast około 31,6 tys. – na obszarach wiejskich (wzrost o 2,7 proc.).

Długość sieci gazowej rozdzielczej, według stanu na koniec 2018 r., wzrosła o 2,1 tys. km, przy czym w miastach przy wzroście o 0,9 tys. km (1,5 proc.) wyniosła ona 60,8 tys. km, natomiast na obszarach wiejskich przy wzroście o 1,3 tys. km (o 1,8 proc.) było to 72,4 tys. km.

źródło:GUS źródło:GUS

W porównaniu do 2010 r. znaczny przyrost w długości sieci gazowej rozdzielczej zaobserwowano w miastach województw: lubuskiego (o 34 proc.), podlaskiego (o 33,6 proc.), lubelskiego (o 28,9 proc.) i podkarpackiego (o 27,7 proc.), oraz na obszarach wiejskich województw: kujawsko-pomorskiego (o 156,2 proc.), opolskiego (o 184,5 proc.) oraz pomorskiego (o 184,4 proc.).

W układzie przestrzennym na koniec 2018 r. największe zmiany w długości sieci gazowej rozdzielczej w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano na terenach województw: łódzkiego – o 4,6 proc. (w miastach – o 3,7 proc.), warmińsko-mazurskiego – o 4,5 proc. (w miastach – o 3,5 proc.) oraz podlaskiego – o 4,3 proc. (w miastach – o 4,7 proc.), a najmniejszy w województwie śląskim – o 0,9 proc. (w miastach – o 0,6 proc.), podkarpackim, małopolskim i lubuskim – po 1 proc. (w miastach odpowiednio – o 1,3 proc., 1,1 proc. i 1,4 proc.).

W 2018 r. w Polsce odsetek ludności ogółem korzystającej z sieci gazowej utrzymał się na tym samym poziomie co w 2017 r., tj. 52,1 proc. W miastach z sieci gazowej korzystało 70,9 proc. ludności ogółem (o 0,3 p.proc mniej niż w roku poprzednim), natomiast na obszarach wiejskich korzystający z sieci gazowej stanowili 23,9 proc. ogółu ludności (o 0,6 p.proc więcej niż w roku poprzednim).

źródło: GUS źródło: GUS
Co ciekawe, w 2018 r. w Polsce zużycie gazu z sieci ogółem przez gospodarstwa domowe wyniosło 46 903,3 GWh i w porównaniu z 2017 r. spadło o 0,3 proc. (o 126,1 GWh), przy równoczesnym wzroście liczby odbiorców o 0,7 proc.

Zużycie energii elektrycznej ogółem przez gospodarstwa domowe w Polsce w 2018 r. wzrosło nieznacznie w porównaniu do roku poprzedniego (o 0,6 proc.) i osiągnęło poziom ok. 30 506,2 GWh, przy czym w miastach nieznacznie spadło (o 0,2 proc.) i wyniosło ok. 17 953,4 GWh, a na obszarach wiejskich lekko wzrosło (o 1,7 proc.) do poziomu ok. 12 552,8 GWh.

Gospodarka cieplna

Długość sieci cieplnej ogółem na koniec 2018 r. wyniosła 25 219,2 km, z czego 64,6 proc. przypadło na sieć przesyłową i rozdzielczą (16 296,0 km), a 35,4 proc. na przyłącza do budynków (8 923,2 km). Liczba kotłowni na koniec 2018 r. wyniosła 23 768.

Gęstość sieci cieplnej w Polsce na koniec 2018 r. wyniosła 8,1 km na 100 km2. W układzie przestrzennym kraju największe zagęszczenie sieci cieplnej wystąpiło na terenach województw: śląskiego (29,5 km na 100 km2), małopolskiego (13,3 km na 100 km2) oraz łódzkiego i pomorskiego (po 10,3 km na 100 km2). Najniższy poziom wskaźnika zagęszczenia sieci cieplnej odnotowano w województwach: lubuskim (3,7 km na 100 km2) oraz podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 4,1 km na 100 km2).

źródło: GUS źródło: GUS

W 2018 r. w Polsce sprzedano 194,5 tys. TJ energii cieplnej, z czego na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych 149,8 tys. TJ (77 proc.). Dało to możliwość ogrzania 2 347 608,6 tys. m3 kubatury budynków ogółem, w tym 1 293 139,8 tys. m3 kubatury budynków mieszkalnych. Około 191,7 tys. TJ (98,6 proc.) energii cieplnej sprzedano mieszkańcom miast, w tym około 148,1 tys. TJ na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych.

Najwięcej energii cieplnej na cele grzewcze w 2018 r. zostało wyprodukowane przy wykorzystaniu paliw stałych (65,32 proc.), w następnej kolejności paliw gazowych (32,75 proc.) oraz paliw olejowych (1,93 proc.).

źródło: GUS źródło: GUS

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.