PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Dostawa odczynników specjalistycznych i pipet automatycznych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdrażania Planu...

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-02-02

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Olsztyn-Kortowo / warmińsko-mazurskie

 • Numer ogłoszenia:

  44314/2013

OPIS

Olsztyn-Kortowo: Dostawa odczynników specjalistycznych i pipet automatycznych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdrażania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki służące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu.
Numer ogłoszenia: 44314 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 486818 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników specjalistycznych i pipet automatycznych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdrażania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki służące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników specjalistycznych i pipet automatycznych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdrażania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki służące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o
dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003_10_11. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy, który jest Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.43.70.00-7, 38.43.71.00-8, 38.43.71.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Operacja PT. Monitoring efektów wdrażania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki służące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego....
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Testy Api do identyfikacji bakterii firmy bioMerieux Polska sp. z o.o.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

bioMérieux Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16750,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20603,85
Oferta z najniższą ceną: 20603,85 / Oferta z najwyższą ceną: 20603,85
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Podłoża mikrobiologiczne firmy BTL Sp. z o.o.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, , 93-492, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2179,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1973,12
Oferta z najniższą ceną: 1973,12 / Oferta z najwyższą ceną: 3162,02
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku, do wykonania badań mikrobiologicznych firmy Sarstedt sp. z o.o.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SARSTED Sp. z o.o., ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3756,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4488,42
Oferta z najniższą ceną: 4488,42 / Oferta z najwyższą ceną: 8297,10
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Odczynniki specjalistyczne firmy Applied Biosystems-Life Technologies
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

A&A BIOTECHNOLOGY, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2685,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1293,96
Oferta z najniższą ceną: 1293,96 / Oferta z najwyższą ceną: 4612,78
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Odczynniki specjalistyczne firmy Sigma Aldrich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2267,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1924,74
Oferta z najniższą ceną: 1924,74 / Oferta z najwyższą ceną: 3240,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Odczynniki specjalistyczne Fermentas - Thermo Scientific
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABO Grażyna Tarnowska Boreysza, ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 895,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1067,20
Oferta z najniższą ceną: 1067,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2160,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pipety automatyczne jednokanałowe Research plus vari 3120 - 7 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7782,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6917,40
Oferta z najniższą ceną: 6119,95 / Oferta z najwyższą ceną: 10692,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Probówki i końcówki do pipet firmy Eppendorf
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GENOPLAST BIOCHEMICALS, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1308,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 635,04
Oferta z najniższą ceną: 635,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1334,37
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.