PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Gościniec Gryżyna- budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem

Gmina Kościan

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-01-12

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Kościan / wielkopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  16526/2013

OPIS

Kościan: Gościniec Gryżyna- budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem
Numer ogłoszenia: 16526 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 447054 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5121 001, faks 65 5120 315.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gościniec Gryżyna- budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: A. Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy 1.Roboty rozbiórkowe - 1 kpl. B. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie otoczenia 1) Roboty ziemne - 1 kpl. 2) Wykonanie elementów konstrukcyjnych - 1kpl. 3) Wykonanie izolacji - 1kpl. 4) Wykonanie murów parteru - 1 kpl. 5) Wykonanie dachu - 1 kpl. 6) Stolarka okienno-drzwiowa - 1 kpl. 7) Wykonanie podłoży i posadzek - 1 kpl. 8) Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych - 1 kpl 9) Malowanie sufitów i ścian wewnętrznych - 1kpl. 10) Wykonanie elewacji budynku -1 kpl. 11) Zagospodarowanie terenu wokół budynku - 1 kpl. 12) Instalacja centralnego ogrzewania - 1 kpl. 13) Wentylacja mechaniczna - 1 kpl. 14) Instalacja gazowa - 1 kpl. 15) Instalacja wody ciepłej oraz zimnej - 1 kpl. 16) Instalacja kanalizacji sanitarnej - 1 kpl. 17) Przyłącze kanalizacji sanitarnej -1 kpl. 18) Przyłącze wodociągowe - 1 kpl. 19) Zasilanie- 1 kpl. 20) Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V -1 kpl. 21) Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowych -1 kpl. 22) Pomiary-1kpl. 23) Prace uzupełniające-1kpl. 24) Oświetlenie zewnętrzne - 1 kpl. C. Budowa i wyposażenie placu zabaw - 1 kpl. 1) Roboty budowlane - 1 kpl. 2) Wyposażenie placu zabaw - 1 kpl. Ad. B. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej o następujących parametrach: 1.Dane techniczne nowobudowanego budynku: - Powierzchnia użytkowa: 168,92 m2 - Powierzchnia zabudowy 199,92 m2 - Powierzchnia tarasów i schodów zewnętrznych 138,10 m2 - Kubatura nowobudowanego budynku 1133,55 m3 Opis konstrukcji budynku Pod ławy i stopy fundamentowe wykonać warstwę z betonu C12/15 o gr. 10 cm. Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone podłużnie 4O12 ze stali A-IIIN, strzemiona co 20 cm O6 ze stali A-I. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe wykonane z bloczków komórkowych grubości 25 cm, ocieplanych wełną mineralną grubości 15 cm. Ściany wewnętrzne nośne jednowarstwowe, wykonane z bloczków komórkowych grubości 6,12 i 25 cm. Nad częścią socjalną - strop gęstożebrowy TERIVA 4.0/1 grubości 24 cm, Nad salą świetlicy - sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu mocowany do dźwigarów kratowych drewnianych dachu. W holu otwór wraz ze schodami strychowymi. Nadproża: prefabrykowane typu L-19, oraz nadproża prefabrykowane o wytrzymałości obl. min. 15,34 kN/m. (przyp. na jedno nadproże). Dach nad częścią socjalną o konstrukcji drewnianej ciesielskiej z drewna klasy C24. Nad częścią świetlicy konstrukcja dachu wykonana z więźby kratowej drewnianej jako prefabrykowana z zastosowaniem połączeń z płytek kolczastych. Do wykonania połączeń zastosować płytki kolczaste grubości 1,5 mm i wysokości kolców 15 mm o wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie fc,alfa,k / rozciąganie ft,alfa,k = 2376 N/cm (dla kąta 0) oraz ścinanie fv,alfa,k =2144 N/cm (dla kąta 120). Pokrycie z blacho-dachówki na łatach drewnianych 5x5cm. Wieńce żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie prętami 4O12 ze stali A-IIIN oraz strzemionami O6 co 25 cm ze stali A-I. Podciągi żelbetowe według opisu pozycji. Izolacje termiczne: a) dachu nad częścią socjalną oraz salą świetlicy z wełny mineralnej o grubości 20 i 22 cm, b) ścian zewnętrznych z wełny mineralnej grubości 15 cm, c) ściany przyziemia ze styropianu ekstrudowanego grubości 6 cm, d) podłóg ze styropianu FS-20 grubości 10 cm. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe: a) izolacja dachu 1xpapa na lepiku + 1xfolia, b) izolacja pod murłatami 2x folia c) pozioma posadzek i murów 2x folia, d) pozioma ław fundamentowych 2x papa na lepiku , e) pionowa ścian przyziemia 2x warstwa preparatu izolacyjnego na bazie dyspersji hydroizolacyjnej asfaltowo - kauczukowej + ochronnie folia kubełkowa. Podjazdy wejściowe do budynku oraz tarasy wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej typu dwuteownik (kolor grafitowy) z odpowiednim spadkiem przedstawionym na rysunku technicznym. - Opis wykończenia budynku Okładziny: a) w łazience oraz nad ciągiem kuchennym okładziny z płytek ceramicznych, b) tynki wewnętrzne gipsowe lub cementowo-wapienne z gładzią gipsową. c) tynk zewnętrzny mineralny cienkowarstwowy, malowany farbą silikonową, zbrojenie tynku na całej powierzchni siatką z tworzywa sztucznego. Malowanie ścian: a) we wszystkich pomieszczeniach sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym, b) malowanie ścian farbami emulsyjnymi Podłogi i posadzki: We wszystkich pomieszczeniach podłogi zgodnie z zestawieniem znajdującym się w projekcie. Podjazdy wejściowe do budynku oraz tarasy wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej typu dwuteownik (kolor grafitowy) z odpowiednim spadkiem przedstawionym na rysunku technicznym. Stolarka okienno drzwiowa i parapety Stolarka okienno-drzwiowa typowa oraz indywidualna według zestawienia z projektu Parapety zewnętrzne stalowe powlekane Parapety wewnętrzne komorowe PVC Wyposażenie budynku w instalacje - zgodnie z projektem Ogrodzenie - z paneli ocynkowanych z bramą dwuskrzydłową i furtką- zgodnie z projektem Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszy zwrot - lub równoważny. Szczegółowy zakres planowanych robót zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. CPV: KOD GŁÓWNY: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych. 1 Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45110000-1 2 Zbrojenie konstrukcji źelbetowych Kod CPV: 45262310-7 3 Roboty konstrukcyjne z betonu zbrojonego i niezbrojonego Kod CPV: 45262311-4 4 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 5 Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6 6 Roboty konstrukcji drewnianych - pokrycia dachowe Kod CPV: 45260000-7 7 Instalowanie stolarki Kod CPV: 45421100-5 8 Podło a i posadzki Kod CPV: 45430000-0 9 Tynki i okładziny wewnętrzne Kod CPV: 45410000-4 10 Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8 11 Elewacja Kod CPV: 45443000-4 12 Nawierzchnie Kod CPV: 45233200-1 13 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Kod CPV: 45112710-5 14 Ogrodzenie Kod CPV: 45340000-2 15 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV: 45330000-9 16 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV: 45310000-3..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.11.00.00-1, 45.26.23.10-7, 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.44.30.00-4, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 45.34.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamawiający zawarł umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp.zo.o., ul. Północna 5, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 571784,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 562225,46
Oferta z najniższą ceną: 562225,46 / Oferta z najwyższą ceną: 932626,61
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.