PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-10-23

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

 • Lokalizacja:

  Poznań / wielkopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  32590713

 • Powierzchnia:

  2 517 991 m2

 • Cena:

  6 956 200 zł

OPISODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomość zabudowaną
położoną w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec, w obrębach Rokosowo i Bączylas,
o łącznej powierzchni 251,7991 ha,
cena nieruchomości wynosi: 6.956.200,00 zł
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana, składająca się z działek położonych w obrębie Bączylas, gmina Poniec oznaczonych w ewidencji geodezyjnej gruntów jako działki nr: 58, 59, 65/1, 89, 90, 91 oraz z działek położonych w obrębie Rokosowo, gmina Poniec, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej gruntów jako działki nr: 126/1, 126/3, 168, 172/5, 190, 223, 224, 225, 231/2, 234, 236/2, 237, 264/2, 266/1 o łącznej powierzchni 251,7991 ha, w tym grunty orne o powierzchni 239,7973 ha, w klasach: RII - 3,0100 ha, RIIIa - 156,9290 ha, RIIIb - 20,0534 ha, RIVa - 36,5900 ha, RIVb - 14,1500 ha, RV - 9,0649 ha, łąki trwałe o powierzchni 0,1400 ha, w klasie ŁIV - 0,1400 ha, grunty rolne zabudowane o powierzchni 5,6643 ha, w klasach: B-RIIIa - 1,5000 ha, B-RIVa - 3,5543 ha, B-RV - 0,6100 ha, rowy o powierzchni 1,4175 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane w klasie B - 1,1700 ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w klasie Lz o powierzchni 0,2800 ha, drogi o powierzchni 1,2100 ha oraz nieużytki o powierzchni 2,1200 ha.
W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą następujące budynki, budowle oraz urządzenia trwale związane: suszarnia zboża o nr. inw. ST 101 501/+3, budynek gorzelni o nr. inw. ST 101 G/1/+12, garaże na 12 ciągników o nr. inw. ST 102 309/+4, stacja paliw o nr. inw ST 102 312/+2, garaże 6-segm. o nr. inw ST 102 435/+1, silos na kiszonkę o nr. inw ST 104 531/+3, zbiornik paliwowy o nr. inw. ST 555/+1, dyżurka o nr. inw. ST 109 450/+3, budynek mieszkalno-administracyjny o nr. inw. ST 110 21/+11, magazyn zbożowy o nr. inw. ST 136 4/+3, magazyn o nr. inw. ST 136 48/+14, szopa-wiata o nr. inw. ST 180 472/+3, stodoła o nr. inw. ST 180 50/+20, budynek gospodarczy o nr. inw. ST 182 25/+28, budynek gospodarczy o nr. inw. ST 182 466/+1, porodówka o nr. inw. ST 182 59/+11, jałownik o nr. inw. ST 182 62/+10, obora o nr. inw. ST 18280/+12, budynek gospodarczy z garażem o nr. inw. ST 182 G/47/+2, owczarnia o nr. inw. ST 183 B/382/+2, owczarnia o nr. inw. ST 183 B/68/+2, owczarnia Bączylas o nr. inw. ST 183 B/76/+3, komin cegielni o nr. inw. ST 200 91/+1, komin gorzelni o nr. inw. ST 200 G/90, instalacja elektryczna o nr. inw. ST 210 102/+9, studnia kopana o nr. inw. ST 210 11/+14, studnia kopana o nr. inw. ST 210 19/+3, studnia kopana o nr. inw. ST 210 27/+4, studnia głęboka wiercona o nr. inw. ST 210 G/2/+2, instalacja elektryczna o nr. inw. ST 211 381/+1, linia elektryczna do suszarni o nr. inw. ST 211 532/+1, szambo o nr. inw. ST 211 60/+10, szambo o nr. inw. ST 211 82/+3, szambo o nr. inw. ST 211 84/+1, przewody wodociągowe o nr. inw. ST 211 87/+3, nawierzchnia przy budynku administracyjnym o nr. inw. ST 220 12/+44, podwórze o nr. inw. ST 220 17/+25, nawierzchnia podwórza przy magazynie o nr. inw. ST 220 78/+17, nawierzchnia podwórza przy oborze o nr. inw. ST 220 88/+6, nawierzchnia podwórza Bączylas o nr. inw. ST 220 B/14/+1, przepusty z cegielni o nr. inw. ST 223 89/+4, urządzenia ziemno-wodne o nr. inw. ST 226 1/+68, ogrodzenie murowane Bączylas o nr. inw. ST 291 451/+3, ogrodzenie o nr. inw. ST 291 467/+1, ogrodzenie przy suszarni o nr. inw. ST 291 501/+2, ogrodzenie murowane o nr. inw. ST 291 93/+9, ogrodzenie fermy z prefabrykatów o nr. inw. ST 291 98/+5, ogrodzenie o nr. inw. ST 291 99/+5, kocioł parowy o nr. inw. ST 313 G/252/+1, zespół prądotwórczy o nr. inw. ST 345 552/+1, przenośnik taśmowy o nr. inw. ST 563 10/+10, pompa do zacieru o nr. inw. ST 563 11/+1, kadka drożdżowa o nr. inw. ST 563 12/+22, kadź fermentacyjna o nr. inw. ST 563 1/+63, kadź fermentacyjna o nr. inw. ST 563 2/+81, kadź fermentacyjna o nr. inw. ST 563 3/+25, zbiornik spirytusu o nr. inw. ST 563 4/+8, zbiornik spirytusu o nr. inw. ST 563 5/+30, zbiornik spirytusu o nr. inw. ST 563 6/+30, parnik o nr. inw. ST 563 7/+28, kadka o nr. inw. ST 563 8/+18, zbiornik do wywaru o nr. inw. ST 563 9/+12, parnik o nr. inw. ST 563 G/325/+1, kadź zacierowa o nr. inw. ST 563 G/335, oziębialnik o nr. inw. ST 563 G/360, kadź fermentacyjna o nr. inw. ST 563 G/361, aparat opędowy o nr. inw. ST 563 G/362, kadź fermentacyjna o nr. inw. ST 563 G/366, kadź fermentacyjna o nr. inw. ST 563 G/367, kadź fermentacyjna o nr. inw. ST 563 G369, wialnia do zboża o nr. inw. ST 596 506/+1, wialnia do zboża o nr. inw. ST 596 507/+1, urządzenie suszarni o nr. inw. ST 599 501/+1, waga wozowa o nr. inw. ST 660 10/+47. Na nieruchomości znajdują się również środki trwałe będące własnością Dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości w postaci dwóch płyt obornikowych.
Cena nieruchomości wynosi 6.956.200,00 zł,
w tym wartość części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków w wysokości 67.903,00 zł.
Cena nieruchomości zawiera wartość nakładów poniesionych na przedmiocie dzierżawy przez dzierżawcę oraz wartość nakładów poniesionych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Zgodnie z informacją udzieloną przez Urząd Miejski w Poniecu część działki nr 58, obręb Bączylas i cz. dz. 126/3 ob. Rokosowo objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/253/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 20120 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 80 poz. 1594 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Działki te znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 16R określonym jako tereny rolnicze.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym Uchwałą nr XIII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca, z dnia 25 czerwca 1999 r. zmienione Uchwałą nr XXII/174/2088 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 30 października 2008 roku nw. działki znajdują się w obszarze określonym jako:
a) działki położone w obrębie Bączylas:
dz. nr: 58, 59, 89, 90, 91 i cz. dz. 65/1 - grunty rolne,
cz. dz. nr 58 - obszary lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie przewiduje się jednak w jej granicach lokalizacji siłowni wiatrowej,
dz. nr 65/1 - w części grunty rolne, w części obszar urządzeń obsługi rolnictwa, ośrodek produkcji rolnej.
b) działki położone w obrębie Rokosowo:
dz. nr: 126/1, 126/3, 168, 190, 223, 224, 225, 234, 237 - grunty rolne,
cz. dz. nr: 172/5, 236/2 - obszar urządzeń obsługi rolnictwa,
dz. nr: 231/2 - łąki,
dz. nr: 248, 264/2, 266/1, 286 - ponadlokalne i lokalne korytarze ekologiczne - systemy dolinne wyłączone z intensywnego użytkowania - tereny koncentracji nasadzeń drzew i krzewów (z wyjątkiem obszarów pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi), zieleni łęgowej i łąkowej.
Dla przedmiotowych działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.
Uwaga:
1. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 29 stycznia 2019 r.
2. Na nieruchomości znajdują się nakłady poniesione przez dzierżawcę w trakcie trwania umowy dzierżawy, tj.: dwie płyty obornikowe na terenie dz. nr 172/5.
3. Na nieruchomości znajdują się nakłady, których koszty zostały poniesione przez Agencję w postaci modernizacji i adaptacji budynku owczarni o nr. inw. R/183/76 na tuczarnię trzody chlewnej.
4. Przez nieruchomość przebiegają napowietrzne linie energetyczne.
5. Na terenie działki nr 264/2 znajduje się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, będące pod ochroną konserwatorską.
6. Na działce nr 236/2 znajdują się części składowe nieruchomości, objęte wpisem do rejestru zabytków: Spichlerz wpisany do rejestru zabytków pod nr. 1355/A i stodoła wpisana do rej. zabytków pod nr. 1354/A. Przeniesienie własności nieruchomości możliwe będzie po uzyskaniu przez Nabywcę akceptacji programu użytkowego obiektu zabytkowego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków oraz do realizacji wskazań konserwatorskich opracowanych dla przedmiotowej nieruchomości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.) cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się nie więcej niż o 50%, jeżeli nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości, w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże na 5 lat od dnia jej zawarcia, nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości. Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz.U. L 379 z 28.12.2006 r., str. 5, z późn. zm.).
7. Na przedmiocie sprzedaży znajdują się dwa lokale mieszkalne objęte umowami najmu na czas nieokreślony.
8. Nieruchomość podlega sprzedaży na zasadach bezprzetargowych w trybie pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Pełen tekst wykazu zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, Urzędu Miejskiego w Poniecu, Sołectwa wsi Rokosowo, Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu, Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie oraz zamieszczony na stronie internetowej ANR www.anr.gov.pl.
________________________________________________________________________________________________________________
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie ZSGZ Stare Bojanowo, ul. Główna 21, 64-030 Śmigiel, tel./fax 65 51 85 564.
32590713

źródło: komunikaty.plDrodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.