PARTNERZY PORTALU
 • BGK
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Omiatanie ulic, chodników oraz utrzymanie czystości w pasach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wyszków

Gmina Wyszków

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-01-14

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Wyszków / mazowieckie

 • Numer ogłoszenia:

  12282/2014

OPIS

Wyszków: Omiatanie ulic, chodników oraz utrzymanie czystości w pasach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wyszków
Numer ogłoszenia: 12282 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 500810 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7424201, faks 029 7424209.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Omiatanie ulic, chodników oraz utrzymanie czystości w pasach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wyszków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:

1. Zamiecenie ulic po zimie (obustronnie) z parkingami i zatokami autobusowymi ( w tym: oczyszczenie z nadmiaru ziemi (odkrycie) krawężników i opasek przy jezdni).
2. Zamiatanie ulic (obustronnie) - parkingów i zatok autobusowych, placów i chodników (w tym: zebranie, usuwanie nieczystości (liści), usuwanie trawy między elementami drobnowymiarowymi i na opaskach, czyszczenie krawężników przy jezdni i przy chodnikach,
3. Jednorazowe usunięcie zanieczyszczeń -odpadów, gałęzi (wiatrołomów).
4. Codzienne opróżniane koszy ulicznych przy drogach gminnych na terenie miasta Wyszkowa ok. 185 szt, w tym na skwerach: Centrum III przy ul. Ratuszowej, 11 Listopada - Sowińskiego, Plac Zwycięstwa, Okrzei przy alejkach (dworzec PKS) i na skwerze przy ul. Rynek Kościuszki w Kamieńczyku (10 szt), oraz opróżnianie pojemników na psie odchody - 14 szt.- rozstawionych na terenie miasta (do godz.10oo). Rozstawienie zakupionych koszy, przestawienie w inne miejsce ustawionych.
5. Codzienne opróżniane koszy ulicznych przy drogach powiatowych ( I AWP, Daszyńskiego, Aleja Wolności w Wyszkowie ok. 25 szt.
6. Zamiatanie ulic (obustronne) z parkingami i zatokami autobusowymi na bieżąco w odstępach min. co 10 dni tj. ul. Gen J. Sowińskiego od Pułtuskiej do Dworcowej), Dworcowa, Matejki ( od Dworcowej do Prostej), Prosta, Stefana Okrzei (od Pułtuskiej do Dworcowej), 1 Maja, Kowalskiego, Pułtuska (od Daszyńskiego do Sowińskiego), Wąska, 11 Listopada (w tym: zebranie, usuwanie nieczystości (liści), usuwanie trawy między elementami drobnowymiarowymi i na opaskach, czyszczenie krawężników - wykonanie prac powinno być każdorazowo potwierdzone przez zamawiającego.
7. Bieżące utrzymanie czystości
a) Skwer na Oś.Centrum III ul. Ratuszowa (wg załączonej mapy)

- bieżące utrzymanie czystości (omiatanie chodników i ciągów pieszo jezdnych w tym: usuwanie nieczystości na w/w terenie oraz na terenach przyległych w obrębie 5 m);
- koszenie trawników pozbieranie nieczystości widocznych po wykoszeniu, zamiecenie skoszonej trawy z chodników - prace porządkowe należy wykonać od razu po skoszeniu trawników;
- wygrabienie trawników (skoszonej trawy i liści);
- odśnieżanie chodników , ciągów pieszo- jezdnych i posypywanie środkami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz.1960) na całym terenie oraz wywożenie śniegu;
- konserwacja i drobne naprawy elementów małej architektury (kosze, ławki) przy ul. Ratuszowej oraz przy łączniku między ul. Sowińskiego a 11 Listopada (uzupełnianie brakujących elementów, do 31 maja zabezpieczanie drewnianych elementów, konstrukcji przed sinizną, pleśnią i grzybami, czyszczenie, impregnacja, malowanie lakierobejcą, olejowanie,
b) chodnik przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego od ul Pułtuskiej do Prostej- usuwanie nieczystości stałych, omiatanie oraz usuwanie nieczystości w fontannie,
- konserwacja i drobne naprawy ławek (uzupełnianie brakujących elementów, do 31 maja oczyszczenie ,zabezpieczanie drewnianych elementów, malowanie,
- zatoka przystankowa prywatnych przewoźników przy ul. Stefana Okrzei - usuwanie nieczystości stałych, omiatanie (wg załączonej mapy).
c) Skwer w Kamieńczyku przy ul. Rynek Kościuszki ( wg załączonej mapy)
- bieżące utrzymanie czystości (omiatanie chodników, w tym: usuwanie nieczystości na w/w terenie oraz na chodnikach przyległych do w/w terenu);
- koszenie trawników oraz boiska naturalnego pozbieranie nieczystości widocznych po wykoszeniu, zamiecenie skoszonej trawy z chodników - prace porządkowe należy wykonać od razu po skoszeniu trawników
- wygrabienie trawników (skoszonej trawy i liści);
- odśnieżanie i posypywanie środkami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz.1960) chodników;
- cięcia pielęgnacyjne , wygrabianie, odchwaszczanie żywopłotów (wraz z uporządkowaniem terenu);
-bieżące utrzymanie czystości na boisku ze sztuczną nawierzchnią (usuwanie liści) oraz na boisku naturalnym;
- konserwacja i drobne naprawy elementów małej architektury (uzupełnianie brakujących elementów) do 31 maja zabezpieczanie drewnianych elementów, konstrukcji przed sinizną, pleśnią i grzybami, czyszczenie, impregnacja, malowanie lakierobejcą, olejowanie.
Szacunkowe obmiary poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym (zał. nr 1)
II . Zasady realizacji przedmiotu zamówienia
1. Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca, określenie rodzaju prac. Wykonawca wykona prace w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Wykonawca zrealizuje zlecenia wysłane fax- em, e -mailem.
2. Wykonywanie prac w kamizelkach odblaskowych
3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia , sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
4. W przypadku 3 krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę , Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
5. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i przekazania odpadów zebranych z pasów drogowych i wyciętych gałęzi przez inne osoby min. przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych , prac społecznie użytecznych.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia od Burmistrza Gminy Wyszków na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponoszenie opłat za utylizację odpadów.
III. Warunki, które muszą spełniać Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawca posiada lub ma stały dostęp (umowa najmu, leasingu itp.) do sprzętu, urządzeń i maszyn niezbędnych do terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia, tj. co najmniej: 2 zamiatarki uliczne samojezdne (min. 4 m3) dwustronne, 1 zamiatarka do chodników, ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy, samochód dostawczy - do wywozu nieczystości z koszy ulicznych (sprawne technicznie i będą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym ).

IV. Fakturowanie.
1. Faktury za wykonanie usług zgodnie z formularzem cenowym wystawiane będą na koniec każdego miesiąca, termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury ( oddzielnie za opróżnianie koszy powiatowych)
2. Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będą zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru prac sporządzone każdorazowo po wykonaniu zlecenia oraz zestawienie wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę.
3. O zakończeniu prac wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie, fax-em, e-mailem lub telefonicznie oraz przekaże sporządzane zestawienie (obmiary) wykonanych robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe Czysty Świat, Dawid Wiaterski, Skorki 10, 07-206 Somianka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237175,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 198450,00
Oferta z najniższą ceną: 198450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 304254,15
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.plDrodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.