PARTNERZY PORTALU
 • BGK
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Przetarg na najem lokalu położonego w Warszawie przy ul. Ogrodowej

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2012-06-04

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, lokale, przetarg, dzierżawa

 • Lokalizacja:

  Warszawa / mazowieckie

 • Numer ogłoszenia:

  31839379

 • Powierzchnia:

  197 m2

 • Cena:

  9 456 zł

OPISO G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
przy ul. Olszewskiej 14/20
ogłasza ustne przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych
Miejsce przetargu ul. Olszewska 14/20 (pokój nr 02) w Warszawie
Nr ewid. lokalu 5U-68 5U-72
Adres lokalu ul. Ogrodowa 1A ul. Ogrodowa 1A
Miejscowość Warszawa
Data przetargu 15 czerwca 2012 roku
Godz. przetargu 10.00 14.30
Powierzchnia całkowita przedmiotu najmu 107,63 m2 197,01 m?
Powierzchnia zasadnicza 76,69 m2 158,05 m?
Powierzchnia zaplecza 30,94 m? 38,96 m?
Wysokość wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni całkowitej przedmiotu najmu (bez podatku VAT i opłat za media)

Wraz z czynszem za najem, Najemca zobowiązany będzie wnosić miesięcznie na rzecz Wynajmującego opłaty za media, które na dzień ogłoszenia przetargu wynoszą:
58,00 zł

- energia elektryczna - odrębna umowa zawarta z dostawcą energii elektrycznej,
- centralne ogrzewanie (zaliczka) - 3,00 zł/m2 powierzchni całkowitej lokalu + należny podatek VAT, opłata naliczana cały rok kalendarzowy,
- zimna woda + ścieki (zaliczka) - 9,97 zł/m3 + należny podatek VAT, rozliczana po zakończeniu roku kalendarzowego na podstawie licznika i na podstawie rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej,
- wywóz nieczystości stałych - 0,60 zł/m? + należny podatek VAT.
48,00 zł


- energia elektryczna - odrębna umowa zawarta z dostawcą energii elektrycznej,
- centralne ogrzewanie (zaliczka) - 3,00 zł/m2 powierzchni całkowitej lokalu + należny podatek VAT, opłata naliczana cały rok kalendarzowy,
- zimna woda + ścieki (zaliczka) - 9,97 zł/m3 + należny podatek VAT,
- wywóz nieczystości stałych - 0,60 zł/m? + należny podatek VAT
Opis przedmiotu najmu Lokal usytuowany jest na parterze i antresoli w budynku mieszkalnym. Wejście i witryny lokalu od Al. Jana Pawła II. Drzwi wejściowe do lokalu aluminiowe przeszklone z obustronnymi witrynami. Drzwi wewnętrzne w lokalu drewniane. W lokalu jest wejście na antresolę po schodach metalowych. Lokal składa się z czterech pomieszczeń (dwa pomieszczenia na antresoli), w tym pomieszczenia WC. W lokalu na ścianach glazura, podłogi wyłożone terakotą. Budynek, w którym znajduje się lokal usytuowany jest na pograniczu dzielnic Woli i Śródmieścia, z bardzo dobrym dostępem do komunikacji miejskiej, bliskie usytuowanie przystanków autobusowych i tramwajowych.. Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym, przy ul. Ogrodowej 1 A w Warszawie. Wejście do lokalu wspólne z innym lokalem użytkowym od Al. Jana Pawła II. Wejście na piętro schodami wewnętrznymi. Drzwi wejściowe z klatki schodowej są okratowane od wewnątrz. Okna PCV od ul. Ogrodowej okratowane po zewnętrznej stronie, w oknach żaluzje pionowe typu "Verticale". Lokal składa się z ośmiu pomieszczeń, w tym WC i pomieszczenie socjalne. W trzech pomieszczeniach znajdują się wbudowane szafy. Lokal wyposażony jest w sprawną sieć komputerową.
instalacje: elektryczna (licznik), centralnego ogrzewania (brak podzielników ciepła), wodno-kanalizacyjna (licznik zimnej wody). Instalacja i urządzenia elektryczne - częściowo niesprawne. Pozostałe instalacje sprawne. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym. instalacje: elektryczna (licznik), centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna (licznik zimnej wody). Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym.
Lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatu energetycznego). Całkowity koszt prac remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych, ulepszeń i zmian w lokalu, w tym prac potrzebnych do przystosowania lokalu do zamierzonej działalności gospodarczej, także tych o trwałym charakterze, Najemca zobowiązany będzie ponieść samodzielnie na własny koszt i ryzyko, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność bez zwrotu równowartości nakładów, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu najmu. Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne, modernizacyjne, ulepszenia i zmiany w lokalu Najemca będzie mógł wykonać po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz zgód wymaganych Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm).
Preferowany sposób zagospodarowania lokalu biuro, handel, usługi, magazyn, inna działalność nieuciążliwa dla ludności z wyłączeniem sprzedaży artykułów kolekcjonerskich tzw. "dopalaczy" oraz artykułów, o których mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. (z późn. zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) obrót, sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może być prowadzone w lokalu tylko na podstawie zezwolenia. właściwego organu samorządu terytorialnego. Wynajmujący nie ponosi żadnych skutków prawnych i finansowych z tytułu nieuzyskania przez Najemcę ww. zezwolenia oraz z tytułu nieuzyskania przez Najemcę akceptacji Wspólnoty Mieszkaniowej w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej.
Wysokość wadium: 18.727,62 złotych
(słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 62/100 groszy)
28.369,44 złotych
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 44/100 groszy)
Termin wpłaty wadium:
najpóźniej do dnia 11.06.2012 r.
Termin składania zgłoszeń najpóźniej w terminie do dnia 11.06.2012 roku do godz. 15:00
Termin zagospodarowania lokalu lokal zostanie protokolarnie wydany najemcy nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy najmu, które nastąpi najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Dyrektora OReg w Warszawie WAM
Terminy wnoszenia opłat Czynsz i opłaty za media będą uiszczane przez Najemcę miesięcznie z góry do 10. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy podany w wystawionej przez Wynajmującego fakturze VAT. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
Zasady aktualizacji opłat: 1) czynszu:
- Wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu podlega waloryzacji nie częściej niż raz na pół roku i nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz o ewentualny wzrost zaliczki bieżącej i zaliczki na fundusz remontowy wprowadzony przez wspólnotę mieszkaniową, w której budynku usytuowany jest lokal. Stawka miesięcznego czynszu zawiera podatek od nieruchomości budynkowej, nieruchomości gruntowej oraz koszty ubezpieczenia lokalu.
- Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu, jeżeli stawki rynkowe ulegną zmianie.
2) opłat za media:
Opłaty za energię elektryczną wnoszone będą przez Najemcę bezpośrednio do zakładu elektrycznego na podstawie odrębnie zawartych umów. W przypadku braku liczników poboru energii elektrycznej, zużycia ciepłej lub zimnej wody, Najemca zobowiązany będzie do ich zamontowania na własny koszt, bez możliwości ubiegania się o zwrot od Wynajmującego. Opłaty za pozostałe media aktualizowane będą stosownie do obciążeń Wynajmującego z tego tytułu, dokonywanych przez dostawców mediów, w przypadku zmian cen za te usługi oraz według wskazań urządzeń pomiarowych zamontowanych w lokalu. W budynkach wspólnot mieszkaniowych opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości wnoszone będą w wysokości ustalonej uchwałą podjętą przez wspólnotę mieszkaniową (forma ryczałtu lub zaliczki).
W celu uczestnictwa w przetargu należy obowiązkowo:
wpłacić wadium na rachunek bankowy OReg w Warszawie WAM w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr 70 1130 1017 0020 1232 3720 0005 - za datę wpływu wadium przyjmuje się dzień ujawnienia środków pieniężnych na rachunku bankowym OReg w Warszawie WAM,
zapoznać się z "Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania przetargów na wynajem (dzierżawę) lokali użytkowych lub gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie", ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i zawarcia umowy, wzorem umowy najmu oraz pisemnie oświadczyć zaakceptowanie ich postanowień bez zastrzeżeń (według pobranego druku),
złożyć zgłoszenie uczestnictwa w przetargu według pobranych w OReg w Warszawie WAM lub ze strony internetowej www.wam.net.pl (OR Warszawa - aktualności z jednostki - materiały przetargowe) ww. dokumentów w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie OReg w Warszawie WAM przy ul. Olszewskiej 14/20 - w pokoju nr 7 /kancelaria, parter/.
Uczestnicy przetargu związani są złożonymi zgłoszeniami do czasu zamknięcia przetargu tj. podpisania protokołu z przetargu przez Dyrektora OReg w Warszawie WAM.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
Uczestnik przetargu powinien w terminie uprzednio wcześniej ustalonym z pracownikiem Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. Oddział Warszawa Zachód z siedzibą przy ul. Puławskiej 14 w Warszawie tel. 693 080 211 dokonać przy jego udziale wizji lokalu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Umowa najmu zawierana jest:
na czas nieoznaczony,
z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez Dyrektora OReg w Warszawie WAM.
Skutkiem uchylania się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, jest przepadek wpłaconego przez niego wadium na rzecz OReg w Warszawie WAM.
Uczestnik przetargu, który został wyłoniony w przetargu jako najemca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu do zdeponowania na koncie OReg w Warszawie WAM gotówkowej kaucji gwarancyjnej stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT i opłatami za media. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przetargów udziela pracownik OWN - Pani Katarzyna Chomontowska, pok. nr 3, tel. 565 25 30 przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie.
31839379

źródło: komunikaty.plDrodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.