PARTNERZY PORTALU

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-08-02

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

 • Lokalizacja:

  Poznań / wielkopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  32499775

 • Powierzchnia:

  840 m2

 • Cena:

  250 000 zł

OPISPREZYDENT MIASTA POZNANIA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu:
ul. Jagodowa - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/3 (RIIIb) pow. 905 m2 KW PO2P/00145941/7
Opis nieruchomości:
położona we wschodniej części miasta Poznania przy ul. Jagodowej o nawierzchni asfaltowej,
niezabudowana, ogólnodostępna, kształt nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie, porośnięta nieuporządkowaną roślinnością oraz pojedynczymi drzewami pochodzącymi z samosiewu,
najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół, tereny niezabudowane oraz grunty użytkowane rolniczo, w dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, podstawowe obiekty użyteczności publicznej oraz linia kolejowa,
uzbrojenie w ulicy.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Folwark Michałowo - część A" w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą nr XCIX/1119/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 1670 z dnia 31.05.2008 r.), przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Powyższe potwierdził Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania w opinii nr UA-IV-U13.6724.2131.2012 z dnia 20.12.2012 r.
Księga wieczysta nr KW PO2P/00145941/7 nie wykazuje żadnych obciążeń.
Cena wywoławcza: 270.000,- zł (w tym 23% VAT), wadium: 27.000,- zł.
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu:
ul. Jagodowa - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/4 (RIIIb) pow. 840 m2 KW PO2P/00145941/7
Opis nieruchomości:
położona we wschodniej części miasta Poznania przy ul. Jagodowej o nawierzchni asfaltowej,
niezabudowana, ogólnodostępna, kształt zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie, porośnięta nieuporządkowaną roślinnością oraz pojedynczymi drzewami pochodzącymi z samosiewu,
najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół, tereny niezabudowane oraz grunty użytkowane rolniczo, w dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, podstawowe obiekty użyteczności publicznej oraz linia kolejowa,
uzbrojenie w ulicy.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Folwark Michałowo - część A" w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą nr XCIX/1119/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 1670 z dnia 31.05.2008 r.), przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Powyższe potwierdził Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania w opinii nr UA-IV-U13.6724.2131.2012 z dnia 20.12.2012 r.
Księga wieczysta nr KW PO2P/00145941/7 nie wykazuje żadnych obciążeń.
Cena wywoławcza: 250.000,- zł (w tym 23% VAT), wadium: 25.000,- zł.
3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu:
ul. Jagodowa - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/5 (RIIIb) pow. 840 m2 KW PO2P/00145941/7
Opis nieruchomości:
położona we wschodniej części miasta Poznania przy ul. Jagodowej o nawierzchni asfaltowej,
niezabudowana, ogólnodostępna, kształt zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie, porośnięta nieuporządkowaną roślinnością oraz pojedynczymi drzewami pochodzącymi z samosiewu,
najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół, tereny niezabudowane oraz grunty użytkowane rolniczo, w dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, podstawowe obiekty użyteczności publicznej oraz linia kolejowa,
uzbrojenie w ulicy.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Folwark Michałowo - część A" w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą nr XCIX/1119/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 1670 z dnia 31.05.2008 r.), przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Powyższe potwierdził Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania w opinii nr UA-IV-U13.6724.2131.2012 z dnia 20.12.2012 r.
Księga wieczysta nr KW PO2P/00145941/7 nie wykazuje żadnych obciążeń.
Cena wywoławcza: 250.000,- zł (w tym 23% VAT ), wadium: 24.000,- zł
INFORMACJA OGÓLNA:
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, ze zm.).
Na wniosek zainteresowanego inwestora:
w kwestii zabudowy nieruchomości wypowie się Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, wydając stosowną opinię lub decyzję,
szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych,
obsługę komunikacyjną terenu określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący dla nieruchomości, a także Zarząd Dróg Miejskich, wydając stosowną opinię lub decyzję,
w kwestii pozwolenia (lub odmowy pozwolenia) na wycinkę drzew i krzewów wypowie się Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, wydając stosowną decyzję lub opinię.
W piśmie nr DW/IT/188U/4655/2013 z dnia 30.01.2013 r. AQUANET Spółka Akcyjna poinformowała m.in., że:
Odnośnie podłączenia do sieci wodociągowej.
W ulicy Jagodowej na wysokości działek o nr. geod. od 66/1 do 66/9 znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 160 mm z rur PVC na całej długości planowanego osiedla domów jednorodzinnych. (...)
Odnośnie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Istniejące uzbrojenie w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej jest wystarczające dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy jednorodzinnej na terenie działek o nr. geod. od 66/1 do 66/9. (...)
Odnośnie podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
W rejonie ul. Jagodowej i Michałowo brak sieci kanalizacji deszczowej. (...)
Kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 - 3054 Kodeksu cywilnego.
Tekst i rysunek planu miejscowego obejmującego ten teren są dostępne na stronie internetowej: www.mpu.pl.
Integralną częścią mpzp "Folwark Michałowo - część A" w Poznaniu jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, co da kompletną informację o możliwościach zagospodarowania nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.
Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Pierwsze przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości położonych przy ul. Jagodowej odbyły się dnia 25 lipca 2013 r.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się dnia 19 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna nr 2.
Przetargi rozpoczną się o godz. 10.00 rejestracją osób uprawnionych.
W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 12 września 2013 r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Miasta Poznania: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania: ING Bank Śląski S.A. o. Poznań nr 54 1050 1520 1000 0023 4950 3009.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.
W przypadku:
podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości;
pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu lub czekiem.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Poznania może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.
Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, wynikający z art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, ze zm.).
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758, ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Prezydent Miasta Poznania może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 i w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, podając przyczynę odwołania przetargu.
Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, XIII piętro, pok. 1314 i 1316, tel. 61 82 71 581, 82 71 671, 82 71 674, 82 71 862 oraz na stronie: http://bip.poznan.pl (informacje bieżące / komunikaty i ogłoszenia / zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa).
32499775

źródło: komunikaty.pl

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.