PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu Aktywni w sieci w okresie jego trwałości.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-09-26

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Gdańsk / pomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  318504/2014

OPIS

Gdańsk: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu Aktywni w sieci w okresie jego trwałości.
Numer ogłoszenia: 318504 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286428 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu Aktywni w sieci w okresie jego trwałości..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: usługi internetowe.
Część pierwsza: świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.
1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 6 placówek w 8 lokalizacjach wymienionych w tabeli nr 1 siwz.
2. Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca dostarczył wszelkie wyposażenie sieciowe, urządzenia i oprogramowanie niezbędne do realizacji usługi.
3. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy i wymiany wyposażenia, urządzeń oraz oprogramowania, o których mowa w pkt. 2.
4. Czynności opisane w punkcie 3 nie dotyczą prac związanych z awariami komputerów, które nie wynikają z winy Zleceniobiorcy, ani nie dotyczą wymiany przez Zamawiającego komputerów na inne.
5. Zamawiający wyraża zgodę na ingerencję w oprogramowanie komputerów, do których ma zostać podłączona sieć Internet.
6. Wymagania na parametry techniczne usługi dla jednej lokalizacji (identyczne dla każdej lokalizacji):
1) Technologia dostarczenia łącza internetowego jest dowolna.
2) Zamawiający wymaga, by:
a) dostęp do sieci Internet był możliwy przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu,
b) minimalna prędkość transmisji danych wynosiła: - do komputera (downstream): minimum 2 Mbit/s, - od komputera (upstream): minimum 256 kbit/s.
3) Nie dopuszcza się ustanawiania przez Zleceniobiorcę limitów na wielkość transferu i czas transmisji danych.
4) Nie dopuszcza się możliwości zmniejszenia szybkości pobierania i wysyłania danych po przekroczeniu określonego poziomu ilości pobranych, wysłanych danych.
5) Wymagane jest uruchomienie usługi dostępu do sieci Internet we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach znajdujących się w lokalizacjach wymienionych w tabeli 1 siwz.
6) Zleceniobiorca jest zobowiązany uruchomić usługę na wszystkich wskazanych przez Zamawiającego komputerach (liczba komputerów dla poszczególnych lokalizacji oraz ich parametry techniczne została określona w tabeli 1 siwz).
7) Ilość dostępów do Internetu jest równoważna liczbie lokalizacji. W lokalizacjach gdzie jest więcej niż jeden komputer należy podłączyć wszystkie komputery do jednego łącza.
8) Dostarczony zestaw urządzeń dostępowych musi być skonfigurowany w taki sposób, by działał bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu.
9) W przypadku braku możliwości technicznych automatycznego podłączenia do sieci Internet po włączeniu komputera, Zleceniobiorca powinien dostarczyć kompletna i jednoznaczną instrukcję postępowania użytkownika, w celu uruchomienia tego dostępu.
7. Warunki gwarancji i obsługi awarii.
1) Zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będą przyjmowane przez Zleceniobiorcę:
a) telefonicznie przez 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w godz. 9:00 - 22:00,
b) całodobowo e-mailem na adres wskazany przez Zleceniobiorcę.
2) Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych, których celem jest przywrócenie dostępu do Internetu i rozwiązanie zaistniałych (zgłoszonych) problemów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia z zastrzeżeniem, że naprawa będzie wykonywana jedynie w dni robocze w godz.: od 8:00 do 18:00.
3) Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeżeli będzie to możliwe w sposób zdalny.
4) Zleceniobiorca będzie zobowiązany do usuwania usterek niezawinionych przez użytkownika komputera i związanych tylko i wyłącznie z dostępem do sieci Internet.
8. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający gwarantuje minimalną liczbę 8 lokalizacji w całym okresie trwania umowy.
2) Zamawiający nie będzie pośredniczył w uzgodnieniach dotyczących wykorzystania infrastruktury obecnego operatora, w tym celu należy się zwrócić bezpośrednio do niego. Obecnie dostawcą dostępu do Internetu we wszystkich lokalizacjach jest TK Telekom Sp. z o. o.
3) Zamawiający posiada telefoniczną linię analogową tylko w lokalizacji przy ul. Sterniczej 2 i zamierza ją zachować przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający nie będzie pośredniczył w uzgodnieniach dotyczących wykorzystania ww. infrastruktury, w tym celu należy się zwrócić bezpośrednio do dostawcy usługi telefonii analogowej, którym we wskazanej lokalizacji jest Orange Polska S.A.
4) Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie kopii dokumentów NIP, REGON, Statut.
5) Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół, sporządzony w terminie siedmiu dni od daty aktywowania usługi we wszystkich lokalizacjach, podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.
6) Cena oferty określona stosownie do wymagań specyfikacji zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia.
7) Zamawiający nie jest zarządcą wszystkich budynków i pomieszczeń we wskazanych lokalizacjach. W tej sytuacji wszelkie pozwolenia na instalacje urządzeń w wyżej wymienionych obiektach może wydać wyłącznie zarządca budynku. W związku z powyższym w celu uzyskania zgody na montaż urządzeń w budynkach należy zwrócić się bezpośrednio do zarządców.
Część druga: świadczenie usługi bezprzewodowego mobilnego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezprzewodowego mobilnego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
2. W ramach usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest uruchomić oraz świadczyć usługę bezprzewodowego mobilnego dostępu do sieci Internet na 32 niezależnych urządzeniach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, o parametrach technicznych opisanych w punkcie 10, które nie są połączone ze sobą żadną inną siecią komputerową.
3. Parametry transmisyjne opisane w punkcie 8, powinny być spełnione w siedzibie MOPR w Gdańsku, tj. w budynku przy ul. Konrada Leczkowa 1A.
4. Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca dostarczył wszelkie wyposażenie sieciowe, urządzenia i oprogramowanie niezbędne do realizacji usługi.
5. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy i wymiany wyposażenia, urządzeń oraz oprogramowania, o których mowa w pkt. 4.
6. Czynności opisane w punkcie 5 nie dotyczą prac związanych z awariami komputerów, które nie wynikają z winy Zleceniobiorcy, ani nie dotyczą wymiany przez Zamawiającego komputerów na inne.
7. Zamawiający wyraża zgodę na ingerencję w oprogramowanie komputerów, do których ma zostać podłączona sieć Internet.
8. Wymagania na dostęp do sieci Internet na pojedynczym urządzeniu komputerowym (identyczne dla każdego z 32 urządzeń komputerowych):
1) Zamawiający wymaga, by:
a) dostęp do sieci Internet był możliwy przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu,
b) średnia prędkość transmisji liczona za okres jednego miesiąca wynosiła:
- do komputera (downstream): minimum 128 kbit/s,
- od komputera (upstream) : minimum 128 kbit/s.
przy zachowaniu minimalnej wartości 32 kbit/s z wyłączeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych i chwilowych zajętości sieci.
2) Zamawiający dopuszcza ograniczenie prędkości transmisji od i do komputera po przekroczeniu transfer 4 GB pobieranych danych w ciągu miesiąca rozliczeniowego, jednak po ograniczeniu prędkości transmisji nie może być ona mniejsza niż 32 kbit/s.
3) Dostarczony zestaw urządzeń dostępowych musi być skonfigurowany w taki sposób, by działał bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu.
4) W przypadku braku możliwości technicznych automatycznego podłączenia do sieci Internet po włączeniu komputera, Zleceniobiorca powinien dostarczyć kompletną i jednoznaczną instrukcję postępowania użytkownika, w celu uruchomienia tego dostępu.
9. Warunki gwarancji i obsługi awarii:
1) Zleceniobiorca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu awarii oraz o planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia.
2) Zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będą przyjmowane przez Zleceniobiorcę:
a) telefonicznie przez 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w godz. 9:00 - 22:00,
b) całodobowo emailem na adres wskazany przez Zleceniobiorcę.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych, których celem jest przywrócenie dostępu do Internetu i rozwiązanie zaistniałych (zgłoszonych) problemów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
4) Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeżeli będzie to możliwe w sposób zdalny.
5) Zleceniobiorca będzie zobowiązany do usuwania usterek niezawinionych przez użytkownika komputera i związanych tylko i wyłącznie z dostępem do sieci Internet.
6) Zleceniobiorca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny rachunek szczegółowy dla każdej karty SIM wraz z wyszczególnieniem ilości wysyłanych odebranych danych oraz dokładnego czasu połączenia.
10. Parametry techniczne urządzeń komputerowych Zamawiającego, na których ma być uruchomiona usługa:
1) System operacyjny: Windows 7 Home Premium PL 32-bit.
2) Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45.
3) Porty: 8 portów USB 2.0 wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45.
4) Płyta główna wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 niski profil w tym jedno z możliwością pracy w trybie x4, 1 wolne złącze PCI niski profil.
5) Obudowa: typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym.
6) Nagrywarka: DVD +/-RW.
7) Karta Wi-Fi: Brak.
11. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający gwarantuje minimalną liczbę 32 aktywnych użytkowników w całym okresie trwania umowy.
2) Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie kopii dokumentów NIP, REGON, Statut.
3) Zamawiający wyraża zgodę na zablokowanie na wszystkich kartach SIM wykorzystanych przy realizacji zamówienia usług niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania.
4) Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół, sporządzony w terminie siedmiu dni od daty aktywowania usługi we wszystkich lokalizacjach, podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.
5) Cena oferty określona stosownie do wymagań specyfikacji zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia. Cenę sprzedaży urządzeń dostępowych (np. modemów) należy uwzględnić w cenie oferty oraz w jednorazowej opłacie za instalację i uruchomienie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TK Telekom Sp. z o. o., ul. Kijowska 10-12A, 03-743 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9134,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10809,84
Oferta z najniższą ceną: 10809,84 / Oferta z najwyższą ceną: 15252,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Świadczenie usługi bezprzewodowego mobilnego dostępu do sieci Internet.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-226 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8861,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8895,36
Oferta z najniższą ceną: 8895,36 / Oferta z najwyższą ceną: 8895,36
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.