PARTNER PORTALU

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Zad. 1.Budowa włączenia ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca małego w ciągu drogi krajowej nr 35.Zad. 2.Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu...

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-05-28

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Wrocław / dolnośląskie

 • Numer ogłoszenia:

  90703/2013

OPIS

Numer ogłoszenia: 90703 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170098 - 2013 data 29.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 071 3917105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zad. 1.Budowa włączenia ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca małego w ciągu drogi krajowej nr 35.Zad. 2.Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koreańskiej, Seulskiej i LG Electronics w Biskupicach Podgórnych...
W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ul. Koreańskiej z czteropasmową obwodnicą Tyńca oraz Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koreańskiej w podziale na zadania:
Zad. 1.Budowa włączenia ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca małego w ciągu drogi krajowej nr 35.
Zad. 2.Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koreańskiej, Seulskiej i LG Electronics w Biskupicach Podgórnych.
Zad. 3. Włączenie ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35 - Przebudowa wodociągu.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy wykonania: Zadanie 1 a) część drogowa: - jezdnia o przekroju 2 x 7m z pasem dzielącym o szer. 3m - dł. odc. ca 75m, - rondo o promieniu R=18m, szer. jezdni 5,5m, szer. pierścienia najazdowego 3m wraz z wyspą kanalizującą, bypassem szer. 5m, wykonaniem wlotów oraz częściowym ich dopasowaniem do wykonanych w terenie elementów drogowych, - chodniki dł. ca 75m, szer. 2 - 7m, - zjazd do zbiornika odparowującego, - odtworzenia nawierzchni, - nasadzenia zieleni, - wykonanie elementów organizacji ruchu, b) część odwodnieniowa: - kanalizacja deszczowa, - rowy drogowe, - drenaże, - zbiornik chłonno odparowujący wraz z wyposażeniem, c) część instalacyjna: - przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych, - budowa oświetlenia drogowego, - zabezpieczenie sieci wodociągowej w km 0+075. d)inne: - rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu m.in. konstrukcji dróg, słupów oświetleniowych, barier drogowych. Zadanie 2 a) budowa linii niskiego napięcia zasilającej projektowaną sygnalizację świetlną w energię elektryczną, b)budowa sygnalizacji świetlnej - montaż sterownika sygnalizacji, ustawienie masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów, wykonanie detektorów, kanalizacji kablowej oraz linii kablowych, c)wykonanie nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowania, w tym wbudowanie płyt ostrzegawczych dla osób niewidomych, d)usuniecie kolizji - zmiana lokalizacji latarń oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania, e)odtworzenie zieleni ulicznej po zakończeniu robót...
W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonania:
Zadanie 1
część drogowa:
- jezdnia o przekroju 2 x 7m z pasem dzielącym o szer. 3m - dł. odc. ca 75m,
- rondo o promieniu R=18m, szer. jezdni 5,5m, szer. pierścienia najazdowego 3m wraz z wyspą kanalizującą, bypassem szer. 5m, wykonaniem wlotów oraz częściowym ich dopasowaniem do wykonanych w terenie elementów drogowych,
- chodniki dł. ca 75m, szer. 2 - 7m,
- zjazd do zbiornika odparowującego,
- odtworzenia nawierzchni,
- nasadzenia zieleni,
- wykonanie elementów organizacji ruchu,
część odwodnieniowa:
- kanalizacja deszczowa,
- rowy drogowe,
- drenaże,
- zbiornik chłonno odparowujący wraz z wyposażeniem,
część instalacyjna:
- przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
- budowa oświetlenia drogowego,
- zabezpieczenie sieci wodociągowej w km 0+075.
inne:
- rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu m.in. konstrukcji dróg, słupów oświetleniowych, barier drogowych.
Zadanie 2
budowa linii niskiego napięcia zasilającej projektowaną sygnalizację świetlną
w energię elektryczną,
budowa sygnalizacji świetlnej - montaż sterownika sygnalizacji, ustawienie masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów, wykonanie detektorów, kanalizacji kablowej
oraz linii kablowych,
wykonanie nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowania, w tym wbudowanie płyt ostrzegawczych dla osób niewidomych,
usuniecie kolizji - zmiana lokalizacji latarń oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania,
odtworzenie zieleni ulicznej po zakończeniu robót.
Zadanie 3
Zamówienie dotyczy wykonania przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociągowej
w związku z budową nowego połączenia komunikacyjnego ulicy Koreańskiej z obwodnicą
w ciągu drogi krajowej nr 35. Projektowany odcinek wodociągu będzie przebiegać
pod ul. Koreańską.
Załącznik nr 1
Załącznik składa się z następujących części:
1. Kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 24.07.2012 r. dla inwestycji Włączenie
ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego, branża - przebudowa wodociągu.
2. Przedmiar robót w dniu 24.07.2012 r. dla inwestycji Włączenie ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego, branża - przebudowa wodociągu.
3. Wykaz dodatkowych czynności i kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych przebudowy istniejącego wodociągu w450 przebiegającego pod projektowaną drogą wojewódzką nr 344 w ciągu ul. Koreańskiej w Biskupicach Podgórnych:
Koszty unieczynnienia sieci w celu wykonania robót budowlanych - przerwa
w dostawie wody do 4 godzin.
Koszty unieczynnienia sieci w celu wykonania robót budowlanych - przerwa
w dostawie wody powyżej 4 godzin uzasadniona przyczynami nie wynikającymi
z winy wykonawcy robót.
Roszczenia odbiorców wody w strefie LG w Biskupicach Podgórnych, którzy mają podpisane umowy na dostawę wody, zgodnie z wykazem odbiorców wody przysłanym z pismem PRIM EXPRIM Sp. z o.o. w dniu 23.10.2012 r.
Koszty wynikające z uzgadnianiem i nadzorowaniem robót budowlanych przez PRIM EXPRIM Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Koszty wynikające z procedur wszczętych z powodu braku możliwości uzyskania zgody - akceptacji od odbiorcy wody w strefie LG w Biskupicach Podgórnych
na przerwę w dostawie wody..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013..
W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 90 dni.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
1)wykaże dysponowanie: a)min. 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień oraz wykonała min. 2 zadania o wartości min. 2 mln zł brutto każde zadanie w zakresie budowy i/lub przebudowy dróg klasy min. G, -posiadającą doświadczenie przy realizacji robót drogowych związanych z budową i/lub przebudową dróg klasy min. G, tj. min. 2 zadania o wartości 2 mln zł brutto każde zadanie, b)min. 1 osobą na stanowisko kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c)min. 1 osobą na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, d)min. 1 osobą na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2)wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami, 3)oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i oświadczenia wg zasady spełnia / nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
1) Wykaże dysponowanie:
a) min. 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,
- posiadającą doświadczenie jako Kierownik budowy lub Kierownik robót przy realizacji robót drogowych związanych z budową lub/i przebudową dróg klasy min. G - min. 2 zadania o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto każde zadanie.
b) min. 1 osobą na stanowisko Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) min. 1 osobą na stanowisko Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d) min. 1 osobą na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,
3) oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i oświadczenia wg zasady spełnia / nie spełnia..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław Kancelaria.
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław Kancelaria.


źródło: komunikaty.pl

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.