PARTNER PORTALU

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Adiunkt w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii

 • Pracodawca:

  GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Ważna od:

  2022-08-04

 • Ważna do:

  2022-08-28

 • Miasto / region:

  Gdańsk / pomorskie

OPIS OFERTY

grupa pracowników badawczo-dydaktyczna


pełny wymiar czasu pracy


zatrudnienie na czas określony


 


DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:


 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,

 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,

 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,

 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,

 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

WYMAGANIA

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:


 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,

 • posiadania osiągnieć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,

 • znaczącej aktywności naukowej,

 • potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.


WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:


 • ukończone studia magisterskie z zakresu fizyki, o specjalności: fizyka medyczna,

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina: biologia medyczna,

 • posiadania tytułu specjalisty w zakresie fizyki medycznej, dozymetrii

 • biegła i udokumentowana znajomość języka angielskiego, min. na poziomie B2,

 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.


OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:


 • udokumentowane doświadczenie, bądź odbyte szkolenia dydaktyczne,

 • opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,

 • kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,

 • posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują,

 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.

OFERUJEMY

OFERUJEMY:


 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

DODATKOWE INFORMACJE

https://www.praca.pl/adiunkt-w-katedrze-i-klinice-onkologii-i-radioterapii_7335786.html