PARTNER PORTALU

Bezrobocie i oferty pracy w regionach. Wszędzie lepiej, ale różnice są znaczące

Bezrobocie i oferty pracy w regionach. Wszędzie lepiej, ale różnice są znaczące
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła przeciętnie w kraju 5,4 proc. i była niższa o 1 p. proc. w porównaniu z marcem 2021 r. ( fot. shutterstock)

Sytuacja na rynku pracy w poszczególnych województwach stopniowo poprawia się, co widać zarówno po spadku stopy bezrobocia, jak i wzroście liczby ofert pracy. Zacierają się też różnice wewnątrzregionalne między powiatami, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Wciąż jednak są miejsca, gdzie bezrobocie przekracza 20 proc., a na jedną ofertę pracy przypada kilkunastu chętnych.
  • W marcu 2022 r. odnotowano zmniejszenie stopy bezrobocia rejestrowanego w skali roku zarówno dla kraju (o 1,0 p. proc. do 5,4 proc.), jak i we wszystkich województwach. Najgłębszy spadek wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim, a najmniejszy – w mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim.
  • Liczba bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniosła 12 tys. Najwięcej bezrobotnych pobierało świadczenia w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim; najmniej zaś – w lubelskim i zachodniopomorskim.
  • W urzędach pracy zwiększyła się liczba ofert. Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w województwach: dolnośląskim i lubuskim (po 5 osób na 1 ofertę pracy), a najmniej sprzyjająca – w woj. podkarpackim (24 osoby na 1 ofertę pracy).

W marcu 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, obserwowano poprawę sytuacji na rynku pracy. We wszystkich województwach odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych zarejestrowanych, w tym zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także spadek stopy bezrobocia – wynika z raportu "Sytuacja społeczno-gospodarcza województw" Głównego Urzędu Statystycznego.

Stopa bezrobocia spada, ale nierównomiernie w regionach

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła przeciętnie w kraju 5,4 proc. i była niższa o 1 p. proc. w porównaniu z marcem 2021 r. Spadek odnotowano we wszystkich województwach – najgłębszy w warmińsko-mazurskim (o 2 p. proc.), a następnie w kujawsko-pomorskim (o 1,6 p. proc.) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (po 1,5 p. proc.). W najmniejszym stopniu stopa bezrobocia zmniejszyła się w mazowieckim (o 0,7 p. proc.) oraz łódzkim i wielkopolskim (po 0,8 p. proc.).

Zmniejszyło się terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia (o 1,2 p. proc.). W końcu marca 2022 r. różnica pomiędzy najniższą a najwyższą wartością stopy bezrobocia w województwach wynosiła 5,5 p. proc. (wielkopolskie – 3,1 proc.; warmińsko-mazurskie – 8,6 proc.).

Do województw o wysokiej stopie bezrobocia, poza warmińsko-mazurskim, należały podkarpackie (8,1 proc.), kujawsko-pomorskie (7,6 proc.), świętokrzyskie (7,3 proc.), lubelskie (7,2 proc.) i zachodniopomorskie (7,1 proc.). Podobnie jak przed rokiem, najniższą stopę bezrobocia – poza wielkopolskim – odnotowano w woj. śląskim (4,2 proc.).

źródło: GUS źródło: GUS

Sytuacja w powiatach się wyrównuje

Analizując stopę bezrobocia na poziomie powiatów, w 12 województwach odnotowano zmniejszenie różnicy pomiędzy skrajnymi wartościami wskaźnika.

Najgłębszy spadek zróżnicowania wystąpił w woj. pomorskim (11,3 p. proc. wobec 13,3 p. proc. w końcu marca 2021 r.); najmniejszy – w kujawsko-pomorskim (11,8 p. proc. wobec 12,3 p. proc.) i lubelskim (11,0 p. proc. wobec 11,5 p. proc.). W pozostałych województwach odnotowano wzrost, największy w podlaskim (z 9,3 p. proc. w końcu marca 2021 r. do 10,1 p. proc.).

Największa dysproporcja wewnątrzwojewódzka utrzymała się w mazowieckim, gdzie w końcu marca 2022 r. różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością stopy bezrobocia wyniosła 20,3 p. proc. (22,1 proc. w powiecie szydłowieckim oraz 1,8 proc. w powiecie m.st. Warszawa), wobec 21,9 p. proc. w marcu 2021 r.

Najmniejszą rozpiętość, podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano w województwie łódzkim (4,7 p. proc.) – wyznaczała je stopa bezrobocia na poziomie 7,9 proc. w powiecie kutnowskim oraz 3,2 proc. w powiecie rawskim.

źródło GUS źródło GUS

Zarejestrowani bezrobotni w poszczególnych regionach

W końcu marca 2022 r. wśród bezrobotnych zarejestrowanych było 496,7 tys. osób długotrwale bezrobotnych. Udział tej grupy w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych wyniósł 55,1 proc. (wzrost o 4,7 p. proc.).

Największy udział długotrwale bezrobotnych odnotowano w województwach: lubelskim (60,5 proc.), podkarpackim (59,9 proc.), kujawsko-pomorskim (59,6 proc.) i podlaskim (58,9 proc.); najmniejszy w: wielkopolskim (45,6 proc.), lubuskim (47,4 proc.) i śląskim (48,6 proc.).

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych 208 tys. stanowiły osoby do 30. roku życia. Udział tej grupy wyniósł 23,1 proc. (o 2,4 p. proc. mniej niż przed rokiem); największy notowano w województwach lubelskim (27,1 proc.) oraz podkarpackim i pomorskim (po 25,2 proc.); najmniejszy – w dolnośląskim (19,8 proc.), łódzkim (20 proc.) i śląskim (20,7 proc.).

W kategorii osób powyżej 50. roku życia liczba bezrobotnych wynosiła 240,2 tys. osób, co stanowiło 26,6 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych (wzrost o 1,1 p. proc. w porównaniu z końcem marca 2021 r.). Największy udział tej grupy bezrobotnych odnotowano w województwach opolskim (29,9 proc.), dolnośląskim (29,3 proc.) i łódzkim (29,2 proc.), a najmniejszy – w lubelskim (23,2 proc.), pomorskim i podkarpackim (po 24,4 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (24,6 proc.).

Jak wygląda społeczny portret bezrobotnego

 

Liczba bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniosła 12 tys. Najwięcej bezrobotnych pobierało świadczenia w województwach: kujawsko-pomorskim (1,6 tys.), dolnośląskim (1,5 tys.) i warmińsko-mazurskim (1,3 tys.); najmniej – w lubelskim (34 osoby) i zachodniopomorskim (106 osób).

Udział tej grupy bezrobotnych utrzymał się na poziomie sprzed roku i wyniósł 1,3 proc. Największy odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (3,1 proc.), kujawsko-pomorskim (2,6 proc.) i dolnośląskim (2,5 proc.), a najmniejszy – w lubelskim (0,1 proc.) i zachodniopomorskim (0,2 proc.).

Liczba osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia wyniosła 161 tys. Udział tej grupy w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych zwiększył się w skali roku o 0,3 p. proc. i wyniósł 17,8 proc.; największy był w województwach pomorskim (21,2 proc.), kujawsko-pomorskim (21 proc.) i wielkopolskim (20 proc.); najmniejszy – w mazowieckim i śląskim (15,5 proc.), łódzkim (15,9 proc.) i podlaskim (16,1 proc.).

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia stanowili 0,2 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w kraju. Ich liczba w końcu marca 2022 r. wyniosła 1,7 tys.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych 61,2 tys. to osoby niepełnosprawne (o 10,2 proc. więcej niż przed rokiem). Niepełnosprawni stanowili 6,8 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w kraju. Największy udział tej grupy odnotowano w województwach: lubuskim (9,5 proc.), pomorskim (8,8 proc.) i dolnośląskim (8,4 proc.). Najmniejszy stwierdzono w woj. kujawsko-pomorskim (4,8 proc.), mazowieckim (5,2 proc.) oraz lubelskim i zachodniopomorskim (5,3 proc.).

Przybywa nowo zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemców

W okresie styczeń-marzec 2022 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych, podobnie jak przed rokiem, wyniosła 319,3 tys. W 10 województwach wystąpił spadek – od 4,1 proc. w lubuskim do 0,2 proc. w podkarpackim. W pozostałych województwach odnotowano wzrost. Największy w śląskim (o 4,2 proc.), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (o 0,6 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (248,7 tys. osób; o 1,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.) – ich udział w zbiorowości nowo zarejestrowanych wyniósł 77,9 proc. (o 1,0 p. proc. mniej niż przed rokiem).

W analizowanym okresie zarejestrowano także mniej bezrobotnych: zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 16,2 proc.), absolwentów (o 12,8 proc.) i długotrwale bezrobotnych (o 9,8 proc.). Większa niż przed rokiem była liczba rejestrujących się osób dotychczas niepracujących (o 20,5 proc.), osób bez kwalifikacji zawodowych (o 4,3 proc.) i osób zamieszkałych na wsi (o 0,2 proc.).

W 1. kwartale br. odnotowano blisko dziesięciokrotnie więcej niż przed rokiem nowych rejestracji cudzoziemców (13,8 tys., z czego w marcu br. zarejestrowano 12,8 tys. spośród nich), na co wpłynęła m.in. trwająca od końca lutego br. wojna w Ukrainie.

Wśród ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych w okresie styczeń-marzec br. cudzoziemcy stanowili 4,3 proc. (wobec 0,4 proc. przed rokiem).

W ciągu trzech miesięcy 2022 r. z ewidencji bezrobotnych skreślono 312,4 tys. osób, tj. o 8,7 proc. więcej niż przed rokiem. Głównym powodem wyrejestrowania było nadal podjęcie pracy. Osoby wykreślone z ewidencji z powodu podjęcia pracy stanowiły 54,4 proc. ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych – od 60,7 proc. w podkarpackim do 51,1 proc. w lubuskim.

W końcu marca 2022 r. najwyższą stopę napływu bezrobotnych odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (1,2 proc.), kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim (po 0,9 proc.) oraz lubelskim, lubuskim, opolskim i podkarpackim (po 0,8 proc.). Najniższą stwierdzono w mazowieckim i wielkopolskim (po 0,5 proc.), przy średniej dla kraju 0,7 proc.

Oferty pracy w urzędach – gdzie jest ich najwięcej?

Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy (94,8 tys.) była o 37,9 proc. większa niż przed rokiem. W końcu marca 2022 r. na 1 ofertę pracy przypadało 10 osób bezrobotnych (o 6 osób mniej niż w końcu marca 2021 r.).

Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w województwach dolnośląskim i lubuskim ( 5 osób na 1 ofertę pracy), śląskim (6), opolskim oraz pomorskim  (7); najmniej sprzyjająca – w woj. podkarpackim (24 osoby na 1 ofertę pracy), podlaskim (19) i lubelskim (17). 

źródło: GUS źródło: GUS

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!