Partnerzy portalu

Gminy szukają ławników. Tegoroczny nabór może być trudny

 • AW
 • 22 maja 2023 - 12:51
Z końcem 2023 roku upływa kadencja ławników sądowych. Ławników na kolejną kadencje wybiorą rady gmin. Takie zobowiązanie mogą też dostać gminy, które wcześniej takiego obowiązku nie miały. Bo wymagania wobec ławników wykluczają wiele osób, a chętnych brakuje.
 • Procedura wyborów ławników przeprowadzana jest raz na 4 lata. Naboru dokonują rady gmin.
 • Kandydatów na ławników należy zgłaszać do 30 czerwca.
 • Ławnicy zostaną wybrani najpóźniej w październiku. Kto może a kto nie może zostać ławnikiem? 

Ławnicy biorą udział w orzekaniu w sądach powiatowych i wojewódzkich w sprawach karnych i cywilnych rozpoznawanych w pierwszej instancji na rozprawie. Procedura wyborów ławników przeprowadzana jest raz na 4 lata. Obecna kadencja kończy się 31 grudnia 2023 r. Powoduje to konieczność przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027. Procedura ta powinna zacząć się najpóźniej na przełomie maja i czerwca 2023 r.

Ławników wybiorą rady gmin, niektóre już zaczęły nabór

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 213 – tekst jednolity), ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin dla wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego ustala kolegium sądu okręgowego (art. 161 § 1 Ustawy).

Niektóre gminy już rozpoczęły nabór.

- Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Termin składania zgłoszeń mija 30 czerwca - informuje magistrat w Lublinie.

Tam na nową kadencję, zgodnie z wnioskami Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Rada Miasta Lublin wybierze: do Sądu Okręgowego w Lublinie - 158 ławników ( w tym 6 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy), do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – 6 ławników oraz do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie – 35 ławników (w tym 29 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).

W Sosnowcu nabór ruszy 1 czerwca. - Urzędzie Miejskim w Sosnowcu nabór kandydatów na ławników odbędzie się w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 roku po przedłożeniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu informacji o liczbie wybieranych ławników (Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu, zgodnie z art. 161 ww. ustawy, poda do wiadomości Radzie Miejskiej w Sosnowcu liczbę wybieranych ławników, najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.) – czytamy w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej UM Sosnowca.

Ławnicy zostaną wybrani najpóźniej w październiku.

Kalendarz wyborczy:

 • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 Ustawy),
 • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 Ustawy), najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 Ustawy),
 • do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy (art. 164 § 1 Ustawy),
 • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 Ustawy).

Ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów (fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk)
Ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów (fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk)

Chętnych na ławników brakuje, powodem brak wynagrodzenia

Jak informuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej do bycia ławnikiem nie garnie się zbyt wielu.

- W związku z niewielką liczbą kandydatów na ławników może okazać się, że nawet jeśli Państwa jednostka w poprzedniej kadencji nie była zobowiązana do wyboru ławników, to na najbliższą kadencję dostaniecie państwo od prezesa sądu okręgowego takie zobowiązanie - tak fundacja zachęca wszystkie samorządy do udziału w specjalnych szkoleniach dotyczących przeprowadzania naboru ławników - czytamy w komunikacie.

Powodem jest z jeden strony odpowiedzialność (ławnik to sędzią społeczny, czyli niezawodowy członek sądu orzekającego, który reprezentuje obywateli), a z drugiej brak wynagrodzenia. Ławnicy otrzymują jedynie rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany.

Rekompensata pieniężna dla ławników jest obliczana za jeden dzień pełnienia obowiązków i wynosi 2,64 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Ławnikom przysługuje również zwrot na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w wysokości 0,25 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Kto może, a kto nie może zostać ławnikiem?

W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

W myśl art.159 ww. ustawy ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto i jak zgłasza kandydata na ławnika?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników ( do 30 czerwca 2023 r. ) dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Do karty należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 162 § 2-5 ww. ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

4) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia;

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

DO POBRANIA
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
43.2 KB format pliku: DOCX
KOMENTARZE1

 • pcc 2023-05-26 17:20:23
  Sądy Rejonowe i Okręgowe a nie powiatowe ani wojewódzkie

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!