Partner portalu

Sektorowi publicznemu został miesiąc na wybór PPK

Jeszcze tylko do 26 marca 2021 jednostki sektora finansów publicznych mają czas na wybór i podpisanie z instytucją finansową umowy o zarządzanie środkami PPK. O odpowiedź na najczęstsze pytania związane z wymogami ustawy o PPK poprosiliśmy Piotra Dygasa, dyrektora departamentu klientów strategicznych w Pekao TFI S.A.

Czy przy wyborze instytucji finansowej do zarządzania PPK trzeba uwzględnić opinię pracowników?

Zgodnie z ustawą o PPKprzed wyborem firmy do zarządzania środkami w PPK, należy skonsultować jej wybór ze stroną społeczną. Są nią funkcjonujące w jednostce związki zawodowe lub reprezentacja pracownicza. Powinni oni wziąć udział w konsultacjach nt. wyboru firmy do PPK. Przypomnę, że jednostki sektora finansów publicznych muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową do 26 marca 2021, jeśli na miesiąc przed tym terminem, czyli do 26 lutego nie osiągną porozumienia ze stroną społeczną, wówczas pracodawca z sektora finansów publicznych może wybrać instytucję finansową samodzielnie.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą treścią materiału.

Jaki jest kolejny krok. Czy każda umowa o zarządzanie PPK podlega pod ustawę Prawo zamówień publicznych?

Nie, nie każda, pewnie nawet tylko nieliczne, ale najpierw trzeba dokonać szacowania „wartości” takiego zamówienia. Należy porównać wartość zamówienia umowy o zarządzanie PPK z progiem unijnym, a tak wykonane szacunki najlepiej udokumentować. Można to łatwo zrobić z wykorzystaniem naszego kalkulatora, który jest dostępny na stronie www.pekaotfi.pl, pod linkiem https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-dla-samorzadow#progi-unijne. Moim zdaniem zdecydowana większość umów będzie poniżej progu unijnego. Pamiętajcie Państwo, do kalkulacji wykorzystuje się wartość wynagrodzenia za zarządzanie instytucji finansowej, która będzie zarządzała pieniędzmi w PPK, a nie wartość wszystkich środków wpłaconych do PPK na konta pracowników.

Do kalkulacji zamówienia bierzemy liczbę wszystkich pracowników, których obejmie PPK, bez względu na ich wstępne deklaracje o uczestnictwie w PPK. Jedna uwaga, jeżeli do wyboru naszego PPK nie stosuje się Prawa zamówień publicznych, to nie ma sensu zawierać umowy o zarządzanie na czas określony. Zawsze można ją rozwiązać w trybie Art.12 Ustawy o PPK, w dowolnym momencie. Zawarcie umowy na czas określony spowoduje konieczność ponownego wyboru we wskazanej przyszłości. Pracodawca zawsze musi mieć aktywną umowę o PPK. Jeśli mamy dobrego partnera w PPK, to po co znów dokonywać wyboru? To dodatkowa, prawie nikomu nie potrzebna praca.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze podmiotu do PPK?

Ustawodawca wskazał cztery główne kryteria, które pracodawca powinien wziąć pod uwagę przy wyborze instytucji finansowej. Są to: doświadczenie w zarządzaniu funduszami, warunki i efektywność zarządzania środkami oraz najlepiej pojęty interes osób zatrudnionych. Przykładowo Pekao TFI S.A. jest najdłużej działającym na polskim rynku towarzystwem funduszy inwestycyjnych, mamy długie, ale też bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz oszczędnościami o charakterze emerytalnym zdobyte w różnych uwarunkowaniach rynkowych. W przypadku drugiego kryterium, PFR Portal publikuje zestawienie kosztów dla poszczególnych instytucji finansowych.

Można tam sprawdzić, że oferta Pekao TFI S.A. jest jedną z najtańszych na rynku. Trzecim wymienionym aspektem jest efektywność zarządzania, czyli wyniki osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty. Te fundusze mają swoją ponad roczną historię funkcjonowania, dlatego można już zapoznać się z wynikami osiąganymi przez zarządzających za poprzednie okresy. Co jest bardzo ważne przy ocenie efektywności to fakt, że w ramach poszczególnych dat funduszy zdefiniowanej daty (PPK) proponowanych przez różne Instytucje Finansowe, można wprost zestawiać ich wyniki ze sobą. Mają ujednolicone Ustawą o PPK koszty oraz zakres ryzyka inwestycyjnego. Czyli „wspólny mianownik”. Niestety nie da się tak zrobić z innymi funduszami inwestycyjnymi a niektórzy wciąż próbują to robić analizując historyczne stopy zwrotu sprzed 15, 10 czy 3 lat. Wyniki te są nieporównywalne – nie mają „wspólnego mianownika”.

Na czym polega czwarte kryterium, czyli najlepiej pojęty interes osób zatrudnionych? W tym przypadku każdy pracodawca samorządowy powinien podejść do tego zagadnienia indywidualnie. Dla niektórych jednostek może to być łatwy dostęp pracowników do informacji o środkach w PPK, czyli wygodny i intuicyjny system online, niektórzy mogą koncentrować się na możliwości bezpośredniego składania dyspozycji PPK np. w placówkach bankowych. Wówczas duże znaczenie przy ocenie powinna mieć obecność sieci placówek bankowych, jak w przypadku np. Pekao TFI, w którym oszczędzający na PPK mogą złożyć dyspozycje związane z PPK w blisko siedmiuset placówkach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Znajdują się tam osoby przygotowane i przeszkolone z rynku funduszy. Nie są to przypadkowi pracownicy bankowi. Jeszcze inni, np. z uwagi na strukturę wiekową swoich pracowników będą zwracać uwagę na dostępne w ofercie strategie inwestycyjne. Przykładowo jako jedyna instytucja zarządzająca PPK posiadamy w naszej ofercie subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który jest chętnie wybierany przez osoby nieakceptujące ryzyka związanego z rynkiem akcji lub osoby, które chcą chronić już uzbierane w PPK oszczędności przez zawirowaniami na rynkach akcji. Subfundusz ten nie inwestuje w akcje, a wyłącznie w papiery dłużne obarczone niższym ryzykiem.

Sprawdziliśmy już wartość zamówienia PPK, poznaliśmy kryteria wyboru instytucji finansowej PPK, co dalej?

Pracodawca samorządowy ma dwie ścieżki wyboru. Warto skierować się na stronę mojeppk.pl, gdzie w zakładce „Instytucje finansowe” dostępne są oferty wszystkich firm oferujących PPK, w tym nasza. Można z tej gamy wybrać 3-4 instytucje i porównać samodzielnie ich oferty. Zawsze można dopytać bezpośrednio instytucję finansową o dodatkowe informacje, które interesują pracodawcę samorządowego. Po uzyskaniu pełnych informacji, pracodawca samorządowy może sam porównać, ocenić i wybrać instytucję do współpracy przy PPK. Warto sporządzić z tych działań notatki lub protokoły.

Alternatywnie pracodawca może przygotować zapytanie ofertowe i przekazać je do kilku instytucji finansowych. Wstępną selekcję również może zrobić na portalu mojeppk.pl. Trzeba pamiętać, że zapytanie powinno uwzględniać kryteria nawiązujące do czterech wcześniej omówionych wskazanych w Ustawie o PPK. Zapytanie ofertowe powinno być tak skonstruowane, aby faktycznie pytania, które się w nim znajdują dawały odpowiedź na realne potrzeby, tego konkretnego pracodawcy i uwzględniały - co chcę mocno podkreślić - interes pracowników, a nie pracodawców. Warto po prostu „skroić je na miarę” wg własnych potrzeb, potrzeb konkretnej jednostki.

Chciałem przestrzec tu przed powielaniem otrzymanych od kogoś zapytań, bo nie zawsze mogą one uwzględniać potrzeby i oczekiwania pracowników z naszej jednostki. Ponadto w zapytaniu trzeba skoncentrować się na tym, co jest dla nas najważniejsze, nie ma sensu dodawanie kryteriów, które w praktyce nie mają zupełnie znaczenia i żadnego przełożenia na interes pracownika oszczędzającego w PPK Pamiętajcie Państwo, że dokumentacja wyboru dostawcy PPK będzie przechowana, a nietrafiony wybór, być może ktoś kiedyś będzie chciał poddać weryfikacji. Dziś trudno jest przewidywać, co się wydarzy w przyszłości, ale Państwo powinni mieć udokumentowane, że wyboru dokonano jak najbardziej prawidłowo i z należytą starannością.

Która instytucja jest najlepsza do współpracy przy PPK?

Nie ma na to pytanie jednej prawidłowej odpowiedzi. Nie ma też jednej najlepszej oferty, czy instytucji finansowej. Każdy pracodawca samorządowy powinien dokonać najlepszego dla siebie wyboru instytucji, która spełni jego potrzeby i oczekiwania. Pamiętajmy, że wybierając instytucję finansową trzeba zwrócić uwagę na aspekty wymienione w ustawie, na wsparcie jakie oferuje firma przy wdrożeniu a potem przy bieżącej obsłudze PPK. Trzeba o tej współpracy myśleć szeroko, ale też długoterminowo. Aspekty, które dziś wydają się bardzo istotne za parę lat nie będą miały już takiego znaczenia, wówczas z pewnością kluczową rolę będą odgrywać dobre wyniki z inwestycji, stabilność i pewność partnera w PPK, jakość serwisu pracowników, czy możliwość załatwienia bieżących kwestii dot. PPK nie tylko przez Internet. Niektórych rzeczy przez Internet nie da się załatwić.

Życzę Państwu sprawnego przejścia przez proces selekcji partnera do PPK i przede wszystkim dobrego wyboru instytucji do współpracy przy PPK. Zapraszam do kontaktu z naszymi ekspertami z Pekao TFI S.A., zapytania proszę kierować na adres ppk@pekaotfi.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-dla-samorzadow#formularz-ppk

Zapraszamy również do uczestnictwa w bezpłatnych webinariach dla JSFP: https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-dla-samorzadow#formularz-webinar-jsfp


Więcej o PPK: https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-dla-samorzadow 

1 Ustawa o PPK, inaczej ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r.
Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie funduszu inwestycyjnego dostępnym na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Fundusz Pekao PPK SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.
Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze, jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych, którego wysokość będzie zależała od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Wykorzystane w materiale źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.
Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!