PARTNER PORTALU
 • BGK

Ustawa o samorządzie gminnym, nadzór wojewody: Poseł chce większej kontroli nad uchwałami. Co na to MSWiA?

 • AW    13 października 2016 - 11:36
Ustawa o samorządzie gminnym, nadzór wojewody: Poseł chce większej kontroli nad uchwałami. Co na to MSWiA?
O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia (fot:malopolska.uw.gov.pl)

• Poseł Jerzy Gosiewski proponuje zmianę art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Chce, by wojewoda sprawował nadzór nie tylko formalny, ale i merytoryczny nad uchwałami przyjmowanymi przez gminne rady.
• Jego zdaniem tylko taka kontrola zaręcza zasadność i celowość uchwały oraz prawidłowość działań władz samorządu terytorialnego.
• Resort spraw wewnętrznych i administracji przypomina, że nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego ma ściśle wyznaczone granice i nie może naruszać Konstytucji RP.
Jak przypomina w swojej interpelacji poseł Jerzy Gosiewski, wojewoda z mocy prawa został zobowiązany do dokonywania kontroli formalnej ustanawianych uchwał w gminach. Ustawodawca nie przewidział kontroli merytorycznej (rzeczowej), a to zdaniem posła błąd.

- Istotne byłoby uwzględnienie jej, ponieważ weryfikacja dowodów pod względem merytorycznym (tak samo jak formalna) jest kluczowa. Fakt zaistnienia tej kontroli potwierdza prawdziwe zajście udokumentowanego zdarzenia lub nie, a także zaręcza zasadność i celowość uchwały oraz prawidłowość działań władz samorządu terytorialnego – podnosi Gosiewski i pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji, czy resort rozważa takie zmiany w ustawie.

Ustawowe obowiązki wójta a nadzór wojewody

MSWiA w odpowiedzi zwraca uwagę, że takie zaostrzenie przepisów byłoby niezgodne z Konstytucją.

- Przywołane przepisy przyznają organom nadzoru prawo do podejmowania działań w zakresie kontroli formalnej zgodności przedkładanych uchwał z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Natomiast wprowadzenie postulowanej przez posła możliwości przeprowadzania kontroli merytorycznej aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w celu oceny ich „zasadności” czy też „celowości”, wymagałoby dokonania korekt w ustawie zasadniczej – podkreśla Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w MSWiA.

Dodatkowo zauważa, że art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, określa jedynie obowiązek wójta (odpowiednio burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Jest to w istocie obowiązek o charakterze informacyjnym, który ma na celu ułatwienie wykonywania przez wojewodę uprawnień nadzorczych nad działalnością gminną.

O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90 ustawy.

- Z brzmienia przywołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że jedynym kryterium stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy jest kryterium legalności (zgodności z prawem) – kontynuuje Chwałek.

Co innego NIK, a co z RIO?

Wiceminister podkreśla również, że Konstytucja RP w art. 203 ust. 2 zezwala jedynie Najwyższej Izbie Kontroli (NIK) na kontrolę działalności samorządu terytorialnego nie tylko według kryterium legalności, ale także według kryterium gospodarności i rzetelności.

- Zakres ingerencji NIK ograniczony jest więc do uprawnień kontrolnych (a nie nadzorczych, czyli połączonych z możliwością władczej ingerencji) i nie obejmuje kryterium celowości, które znajduje zastosowanie do podmiotów niesamorządowych (art. 203 ust. 1 Konstytucji RP) - pisze dalej Sebastian Chwałek.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że nie są obecnie prowadzone prace legislacyjne, których celem byłoby przygotowanie rządowego projektu ustawy, zakładającego zmiany w nadzorze wojewodów.

Przypomnijmy jednak, że to ten resort przygotował oprotestowany przez samorządy projekt nowelizacji ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. Największe zastrzeżenia w tym projekcie budzi wprowadzenie kryterium gospodarności do kontroli RIO realizacji zadań własnych gmin.

- Zastosowanie przez regionalne izby obrachunkowe kryterium gospodarności dla oceny gospodarki finansowej w zakresie zadań własnych samorządu, mogłoby potencjalnie prowadzić do oceny zasadności podjęcia decyzji przez organ stanowiący JST np. realizacji inwestycji i jej finansowania, co jest istotnym naruszeniem niezależności finansowej samorządu – podnoszą samorządowcy ze Związku Gmin Wiejskich RP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Marek Skomorowski, 2016-10-16 21:26:27

  Patologia samorządowa sięga „Zenitowi” wysłali Rząd PO-PSL w 2015roku na zieloną trawkę, łamiąc Prawa Człowieka wolności. własności prywatnej itd. Za obecnej władzy ustawodawczej jak i wykonawczej na terenie kraju obejmującego obszar Polski są wciąż łamane „Prawa Człowieka” Komisja Europejska jak in...terweniuje, samorząd terytorialny w paczkę kondonów zużytych zapakuje. W związku z ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin wszystkich klas na ”B” (budowlane)podczas haniebnego procederu przestępczego zostały wyłączone również budynki gospodarcze z produkcji rolnej (znajdujące się obecnie na terenach mieszkalnych) oznaczone na mapach literką” B”, właściciele gruntów nie byli stronami postępowania podczas przeprowadzanych tak zwanych modernizacji gruntów z Środków Unijnych na przełomie 2011-2013roku. Malwersacje finansowe autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za koalicji PO-PSL ze starostami powiatowymi wykonującymi zadania z zakresu administracji Rządowej zdestabilizowały cały system prawny w Polsce, poniżej cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” rolnych na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych. Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski są oczywiste: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, doszło do olbrzymich masowych malwersacji pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej dotychczasowych zapisów w księgach wieczystych itd. Geodezja wprowadziła zamiany w ewidencji gruntów bez operatów ,bez zgody właścicieli gruntów, czy wniosków o wyłączenie ich z produkcji rolnej. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego po odsuniętych ze stanowiska Starosty chełmskiego Pawła Ciechana obecnie sekretarza Gminy Chełm . Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze”. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR jest niewykonalna - prawo nie działa wstecz , powyższa nowela łamie prawa własności gruntów gwarantowane właścicielom Konstytucją RP . Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu tuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa) . Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Każdy Polak ma prawo złożyć skargę na łamanie „Praw Człowieka” celem dobra porządku prawnego jak i publicznego, przyszłości rodaków i bezpieczeństwa w kraju . Przestępcy powinni mieć zakaz wykonywania funkcji publicznych na okres nie mniejszy jak 10lat.  rozwiń
 • Marek Skomorowski, 2016-10-16 21:21:28

  Patologia samorządowa sięga „Zenitowi” wysłali Rząd PO-PSL w 2015roku na zieloną trawkę, łamiąc Prawa Człowieka wolności. własności prywatnej itd. Za obecnej władzy ustawodawczej jak i wykonawczej na terenie kraju obejmującego obszar Polski są wciąż łamane „Prawa Człowieka” Komisja Europejska jak... interweniuje, samorząd terytorialny w paczkę kondonów zużytych zapakuje. W związku z ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin wszystkich klas na ”B” (budowlane)podczas haniebnego procederu przestępczego zostały wyłączone również budynki gospodarcze z produkcji rolnej (znajdujące się obecnie na terenach mieszkalnych) oznaczone na mapach literką” B”, właściciele gruntów nie byli stronami postępowania podczas przeprowadzanych tak zwanych modernizacji gruntów z Środków Unijnych na przełomie 2011-2013roku. Malwersacje finansowe autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za koalicji PO-PSL ze starostami powiatowymi wykonującymi zadania z zakresu administracji Rządowej zdestabilizowały cały system prawny w Polsce, poniżej cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” rolnych na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych. Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski są oczywiste: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, doszło do olbrzymich masowych malwersacji pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej dotychczasowych zapisów w księgach wieczystych itd. Geodezja wprowadziła zamiany w ewidencji gruntów bez operatów ,bez zgody właścicieli gruntów, czy wniosków o wyłączenie ich z produkcji rolnej. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego po odsuniętych ze stanowiska Starosty chełmskiego Pawła Ciechana obecnie sekretarza Gminy Chełm . Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze”. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR jest niewykonalna - prawo nie działa wstecz , powyższa nowela łamie prawa własności gruntów gwarantowane właścicielom Konstytucją RP . Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu tuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa) . Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Każdy Polak ma prawo złożyć skargę ma łamanie „Praw Człowieka” celem dobra porządku prawnego jak i publicznego, przyszłości rodaków i bezpieczeństwa. Przestępcy powinni mieć zakaz wykonywania funkcji publicznych na okres nie mniejszy jak 10lat.  rozwiń
 • Beata Zielińska, 2016-10-13 20:33:39

  Czy tam na górze umieją czytać ze zrozumieniem? Chyba nie, bo nie rozumieją prostej nazwy SAMO RZĄD terytorialny. Jeśli partia trzymająca (na razie) władzę podporządkuje reprezentantowi swojej partii SAMO RZĄDY, to niech od razu ogłosi reaktywację scentralizowanego wszystkiego czyli PRL v. 02 . Dla ...porządku parę cytatów: "Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej"; "Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową."; "Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność."  rozwiń

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.