PARTNER PORTALU

ZOBACZ WYNIKI EDYCJI 2016 | 2015

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „Mieszkam-TU.eu 2017 – mądre pomysły na mądre miasto”

§1 Zasady ogólne

Organizatorem Konkursu o nazwie „Mieszkam-TU.eu - mądre pomysły na mądre miasto”, zwanym dalej [„Konkursem”] oraz fundatorem nagród jest Fundacja Napraw Sobie Miasto z siedzibą przy ulicy Panewnickiej 126/3, 40-761 Katowice, zwany dalej [„Organizator”].

[„Organizator”] oświadcza, że partnerem jest Portal Samorządowy oraz organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym [„Uczestnikiem”] może być:

-każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki niniejszego regulaminu [„Uczestnik indywidualny”],
- Jednostka Samorządu Terytorialnego, zgłoszona przez delegowanego przedstawiciela, który spełnia wszystkie warunki niniejszego regulaminu [„Uczestnik samorządowy”].

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych pomysłów i/lub projektów na trwały/zrównoważony rozwój miast, które zostały zgłoszone lub zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na terenie Polski w okresie do 31 grudnia 2016 r.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs trwa od dnia 1 lutego do dnia 31 maja 2017.

zgłaszanie prac - od 1 lutego do 28 lutego 2017
głosowanie jury - do 15 kwietnia 2017
głosowanie internetowe - od 24 marca do 28 kwietnia 2017
wybór nagrodzonych projektów - 21 kwietnia 2017
przyznanie nagród podczas gali EKG - maj 2017

Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w aplikacji konkursowej.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

- Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu mieszkam-tu.eu.
- Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
- Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać tylko jedno zgłoszenie.

Wyboru zwycięzców konkursu dokonają:

- Fani (publiczność) za pomocą głosowania przeprowadzonego drogą internetową. Wybór jest zależny od ilości oddanych głosów Użytkowników.

- Jury wybierze po trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach: “Społecznej” – zgłaszanych do Konkursu przez Uczestników indywidualnych i wybranych do budżetów obywatelskich w 2016 r. (realizacja w 2017 r.) i „Samorządowej” – zgłaszanych przez Uczestników samorządowych, które zostały zrealizowane w 2016 r. w ramach budżetów obywatelskich.

Uczestnicy Konkursu przesyłając filmy lub prezentacje, udzielają tym samym Organizatorowi nieodpłatnej, licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, lecz nie krótszy niż okres 10 lat liczony od dnia nadesłania pracy, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie rozpowszechniania – do wystawienia, odtworzenia, publicznego udostępnienia pracy;
- w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, prasie, broszurach i folderach promocyjnych;
- w zakresie zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie.

Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia w nim udziału.

Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.

Za nieuczciwe działanie będzie poczytywane w szczególności używanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało użyte, zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia udziału.
Zgłoszenie przez Uczestnika pracy graficznej jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca stanowi dzieło autorskie Uczestnika.

Prace biorące udział w konkursie "Mieszkam-TU.eu 2017 - mądre pomysły na mądre miasto" nie mogły być publikowane w żadnych konkursach przeprowadzanych na innych portalach/serwisach/profilach.

§3 Zasady wyboru

Spośród nadesłanych pomysłów uczestnicy głosowania wybiorą po jednym zgłoszeniu w każdej z kategorii, którego autor otrzyma Nagrodę Publiczności. Wybór nastąpi poprzez głosowanie za pomocą aplikacji internetowej, a ostateczny wybór zostanie potwierdzony przez Jury po zapoznaniu się z wynikami głosowania.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze po dwa najlepsze w kategorii “Społecznej” i „Samorządowej”, których autorzy otrzymają Nagrodę Jury. Jury będzie oceniać:

- oddziaływanie pomysłu na trwały/zrównoważony rozwój miast,
- oryginalność pomysłu,
- oddziaływanie lokalne pomysłu,
- efekty i koszty pomysłu,
- możliwość multiplikacji pomysłu w innych miastach,
- w wypadku zgłoszeń w kategorii „Samorządowej” ocenie podlegać będzie również stopień realizacji projektu/inicjatywy przez gminę.

§4 Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody główne w kategoriach “Społeczna” i “Samorządowa” – statuetka pamiątkowa i prezentacja projektu/pomysłu w serwisach Portal Samorządowy oraz kampania promocyjna Google AdWords pomysłu o wartości 10 000 USD, a także drobny sprzęt elektroniczny.

Nagrody dodatkowe w kategoriach “Społeczna” i “Samorządowa” – statuetka pamiątkowa oraz kampania promocyjna Google AdWords pomysłu o wartości 5 000 USD, a także drobny sprzęt elektroniczny.

Nagroda Publiczności w kategoriach “Społeczna” i “Samorządowa” - statuetka pamiątkowa, a także drobny sprzęt elektroniczny.

Nadesłane prace graficzne będą publikowane na stronach internetowych Facebooku, na profilu Organizatora oraz w innych publikacjach Organizatora.

Wyróżnione prace mogą być promowane na fanpage'u Organizatora oraz w innych publikacjach Organizatora.

§5 Dane osobowe Uczestników

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, sprawozdawczością podatkową i księgową.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

§6 Postanowienia końcowe

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez obowiązku informowania o tym uczestników konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny.

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym regulaminem.

Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie.
Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zamówieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§7 Uwagi

Organizator oraz twórcy aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub graficznych które zostały umieszczone w Aplikacji przez Użytkownika.

Organizator oraz twórcy aplikacji nie archiwizują i nie administrują plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Użytkowników.

Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, wgranych do Aplikacji przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do wszystkich Aplikacji.

Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.Wyszukiwarki

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!